Do zbraně!!! Lide Český!!!, Lidové povstání, sobota 3. března 2012

Na 3. března 2012 je neodvratně připraveno lidové povstání, ale nikoliv jen v Praze kam obyčejní lidé nemohou, protože mnohde nemají už ani peníze na cestu ani na nocleh, ale lidové povstání proběhne ve všech spádových městech všech okresů. Naše vlastenecká povinnost nám velí, „Do zbraně !!!“

To je jediná věc, které se bojí politická mafie, socialističtí kapitalisti, nenasytní bankéři a justiční mafie, která vytváří všemocné podmínky pro zadlužování a zotročování obyčejných lidí pomocí chapadel soukromích exekutorů a vymáhacích agentur a přivádí prostý dělný lid na pokraj existence. Zvonění, cinkání a bezzubé stávky poškozují jen nás obyčejné lidi, my ztrácíme čas, my se nemůžeme věnovat vlastní práci, my se musíme za své dopravovat do Prahy. Proto již dozrál čas pozvednout proti tyranům zbraně nejsilnější! Hlas prostého dělného lidu!

Do zbraně !!!

3. 3. 2012, obsaďte policejní stanice, slušní policisté půjdou s námi, vojska se nebojte, jsou to naši synové a jsou placeni z našich daní. Žádné politické strany, žádné hnutí a mocenské skupiny, ale sám podvedený, ožebračený a zotročený lid český musí povstat. Novodobá šlechta nás vytrhla z područí SSSR, aby nás následně zaprodala ekonomickým okupantům z celého světa a uvrhla nás naopak do područí USA. Nenechme se ošálit, problém nejsou nezaměstnaní, problém nejsou důchodci, problém nejsou cikáni ani Ukrajinci a Vietnamci.

Problém je nenasytnost našich mocipánů, novodobé šlechty, z našich daní jim platíme armádu, na kterou oni budou spoléhat, že je ochrání před námi a oni budou dál bez ostychu každoročně navyšovat vlastní zisky a zneužívat svého monopolního postavení, jako je ČEZ, RVE, zdravotní pojišťovny, mobilní operátoři a všichni soukromí exekutoři kteří mají zaručený zisk vyplývající ze zákona. Zisk, který je daleko za hranicí lichvy nad kterou politické strany drží ochranou ruku, neboť šedou ekonomikou se tyto nekřesťanské zisky,nalévají zpět do politických stran v období financování jejich volebních kapaní. Zisky, které jako finanční gestapo získávají drancováním lidí a rodin ve finanční tísni, následně tyto lidi zcela vyloučí z běžného života a doženou k ekonomickým sebevraždám mnohdy celých rodin.

V Česku je již na sedm set tisíc rodin s dokladem o hmotné nouzi. Rodin, které si po dotahování opasku pomalu začínají utahovat smyčku kolem krku. PROČ ??? Sedm set tisíc rodin to už je  tak velká armáda, která již nelze umlčet a která už nemá co ztratit jen získat! Do zbraně !!! Lide český !!! Naše zbraň je sjednocený hlas nespokojené a zotročené většiny obyčejného dělného lidu, Naše beznaděj je naše síla. Nenechme se do nekonečna zastrašovat a utiskovat všemocnou menšinou bohatýrů politické a justiční mafie.
Pravdu nelze umlčet! Do zbraně !!! Lide český !!!

Souhlasíš? Povstaň 3.března 2012, a přepošli všem.
Souhlasíš a nepovstaneš? Tak alespoň přepošli všem.
Nesouhlasíš? Tak si nestěžuj.
Nesouhlasíš? Tak si asi jeden z těch proti komu povstaneme.
Pokud se Vám ten to email někdy vrátí po čase odkudkoliv, znamená to, že
lid je již připraven a odhodlán povstat v sobotu 3. března 2012. Naše vláda nám
musí především sloužit a ne jen kralovat a musí nést  zodpovědnost.
V.A.M. 16-11-2011

Abych se nemusel před svými dětmi stydět.

194 comments on “Do zbraně!!! Lide Český!!!, Lidové povstání, sobota 3. března 2012

 1. Vám všem i zde…………ještě ne! Vydržte a přípravujte se,ještě nenastal ten správný čas ač se blíží. Stůjte za svým názorem,přesvědčujte ostatní,ale vydržte!!!! Ten krok musí být pak rázný,přicházející ze srdcí i paží všech co dnes trpí anebo se nemohou dívat na utrpení ostatních,je nás mnoho a čas a manýry mocipánů jen rozmnožují naše řady.Učte hrdosti k vlasti a tradicím své děti,a hlavně,,,,,,dobře si vše pamatujte! Hrdost,Síla,Odhodlání

 2. ANO PŘEPOSÍLÁM DÁLE TOTO MOJE VYJÁDŘENÍ S CÍLEM PROSTÉHO LIDU ČESKÉHO ABY POVSTALI KDO MŮŽE A POSTAVILI SE PROTI TĚMTO DARMOŽROUTUM KTEŘÍ DĚLAJÍ VŠE PROTO ABY SE MNĚL PROSTÝ ČLOVĚK,DĚLNÍK A JEHO RODINNÍ PŘÍSLUŠNÁCI HŮŘE A HŮŘE. LIDE ČESKÝ VEMTE NA DNEŠNÍ VLÁDNOUCÍ SEBRANKU KARABÁČE A VYŽENTE JE Z MÝST KDE NEPATŘÍ ONI ABY VLÁDLI NEPOCTIVĚ OBYČEJNÉMU ČESKÉMU LIDU, Podepsaný Drahoš Karel.

 3. nevim z ktery si planety kde maj romove nějaké výhody—tohle přesně si zas mi řikame o vás češích že máte výhody

  • Václav Havel – z jiné strany mince Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety,je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia“. Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnostLucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestape a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný“ český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků“. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident.Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási z hysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici,pokud jde o ty dekrety.“ Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození“. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloš Červenky,současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze.Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka“. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá.Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna.Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa“ vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita(většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s(bývalými)komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném17.listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě.Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu.Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace“, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA.Do lóže byl uvede Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient“, tj.Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni1.jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot,což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosáku služebníku Židů.Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol“, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.

 4. Tak musím reagovat znovu…média opět nezklamala. Uplynulo cca 15 hodin co se lidi KONEČNĚ dovedli sjednotit a dát najevo svůj nesouhlas, a přesto že jejich požadavky jako odstoupení vlády, referendum atd. byly NAPROSTO JASNĚ vyřčeny a napsány na transparentech, média už prostě NEMOHLA dělat že se nic neděje, tak velmi mazaně a po svém začala rozebírat, že by vláda měla nad vším uvažovat a k věci se vyjádřit, že by ukončit zadlužování státu….PROBOHA, VŽDYŤ O TO SE SNAD POKOUŠÍ A JE Z DANÍ PLACENA POMALU ČTVRT STOLETÍ!!!!! JEDINĚ PRYČ S CELOU DOSAVADNÍ VLÁDOU !!!! RADĚJ SYSTEM POKUS-OMYL NEŽ TOHLE!!! TAM JE ASPON NĚJAKÁ PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU, ZATO ZA SOUČASNÉHO STAVU JE POUZE JISTOTA, ŽE JSME, A DÍKY VEDENÍ STÁTU BUDEME , JEDIVE V P…!!!

 5. Tak tohle mne dostalo – na vebkameře vidím plný Václavák a v televizi -nic…..jenom v 18.00 na čt 1 opatrný kratoučký šot z Brna, a ješte se zkresleným důvodem shromáždění, prý nespokojenost lidí kvůli serverům…je mi z toho všeho na zvracení a do pláče zároveň.Podporuji jakoukoli akci, která bude iniciovat změnu..skutečně jakoukoli, že to nejde po dobrém už jsme si snad ověřili dost.Ještě před pár lety by mne nenapadlo, že to někdy řeknu nebo napíšu, ale než takovou budoucnost tak raděj nic. jak je možné, u nás lidé umrzají na chodnících, nemají na léky,nemají z čeho žít, skáčou z oken, a když chtějí prodat vlastní ledvinu aby přežili, dostanou POKUTU A SNAD JIM HROZÍ I KRIMINÁL??? …….Stydím se za to že jsem člověk, který žije v této bezohledné společnosti, kde oltářem jsou finance a modlou postavení a vliv.

  • PLNĚ S VAMI SOUHLASÍM,POKUD ČESKÝ LID NEVYJDE DO ULIC A NEVYHAZÍ TU LUZU Z PARLAMENTU TAK SE V TETO ZEMI NIC NESTANE.

 6. Nejen,že nám dříve narozeným ukradli všechno, na co si člověk celý život spořil,
  ať se jedná o sociální a zdravotnický program, úlevy pro důchodce jako byly slevy v dopravě ,příspěvky na benzin pro ZTP, ale hlavně nám ukradli naděje, ve které jsme věřili, když jsme zvonili klíči a co je nejhorší- morální propad této společnosti, kde mají lumpové,zloději a gauneři dokonce právní ochranu! Ať vrátí beze zbytku ti všichni, co nakradli a odejdou hodně daleko. A vláda? Ta by měla být souzena za genocidu- velezradu na vlasním národě!!!

  • Celonárodní protest 15.3.2012 od 17,00 hod se bude konat na těchto místech, která budou ještě průběžně doplňována podle hlášení regionálních koordinátorů:

   – Praha, Václavské náměstí – Brno, nám. Svobody – Ostrava, Masarykovo nám.

   – Karlovy Vary, Zeyerova ul. naproti knihkupectví Dobrovský

   – Žďár nad Sázavou, nám. Republiky

   – Hradec Králové, Masarykovo nám.

   – Pardubice,

   – Jičín, Valdštejnské nám.

   Více zde: http://www.narodni-rada.cz/

  • Ella Cikánová: Kdy zase paní dostanete nápad zde vyvěsit nějakou výzvu,aby jste udělala z občanů zase hlupáky. To jste si myslela, že na to nikdo nepřejde.Měla by jste nahradit, aspoň cestovné za zbytečnou cestu do Prahy.

   • Milý pane Kalousku a vážený vševěde,kdybyste si dal tu práci a už ze začátku prohlédl důkladně komentáře,místo abyste zde rozdával jen své rozumy,našel byste (a najdete,pokud vás nebude příliš obtěžovat projít všechny komentáře) mé dva reagující komenty,kde vysvětluji původ této výzvy. Takže nedělejte ukvapené závěry a hlupáka ze mě!!

 7. To ,že to 3,3,2012 nevyšlo se dalo očekávat .Pouze někdo sesmolil nějakou výzvu a více se o to nestaral a ani nic více neorganizoval. Už to tu bylo napsáno ,ale přesto to opakuji máme šanci na změnu 15.03.2012 . Tato akce je organizovaná má velkou podporu ,bude ve více městech ,né jen v Praze . A pokud kdokoliv z Vás chcete nějakou změnu oslovte své známé, kolegy z práce ,příbuzné ,ale i třeba cizí lidi na ulici a šiřte informaci všemi dostupnými prostředky. Přemluvte i ostatní a přijďte 15.03,.2012 na náměstí od 17ti hod a řekněte vládě co si o ní myslíte. Zatím je hlášeno ,že to bude probíhat v Praze , Brně , Ostravě , Pardubicích , Hradci Králové , Karlových Varech , Žďáru nad Sázavou a Jíčíně. Bližší informace viz : Národní rada nebo Holešovská výzva. Kdo chce určitě si dané informace najde a komu to je jedno ,toho stejně nemá cenu přesvědčovat. S přáním nové doby a lepších časů. Antonín Jizba z Hradce Králové .

  • PŘEPOSÍLÁM DLE PŘÁNÍ PISATELE. Toto je článek, který jsem dal do diskuze o zdražení léků….. Okamžitě byl vymazán!! Proč asi? Prosím pošlete to všem známým. Nejsem z těch, kdo by psal anebo se zúčastňoval diskuzí, ale to, co jsem dneska zažil v lékárně mě natolik vzalo, že jsem se rozhodl o tom napsat. Stála přede mnou starší paní v důchodovém věku a když na ní přišla řada, tak předložila recepis a paní lékárnice jí vydala léky a požádala o doplacení částky 1980,-Kč. Paní zůstala celá zkoprnělá a nemohla ze sebe vypravit ani slovo. Pak se rozbrečela, podívala se do peněženky a řekla, že tolik peněz nemá. Otočila se a pomalu odcházela k východu. Paní lékárnice na ní volala, ať si vezme ten recepis a že ty léky ale opravdu potřebuje. Paní se otočila a plačíc řekla ,, k čemu mi budou léky, když nebudu mít na jídlo“ a pomalu odešla. Všichni přítomní nemohli ze sebe vydat jediné slovo a bylo vidět, že je to hluboce zasáhlo. Stydím se za naši vládu a vůbec nejsem hrdý, že jsem Čech . Co je to za vládu, že dopustí, aby lidé, kteří celý život poctivě dřeli a platili si na důchod, ve stáři dřeli bídu a museli se rozhodovat , zda si mohou koupit léky a nebo jídlo.Kde to jsme!!! Připadá mi, že takto už je to řízená genocida seniorů. Opravdu hnus. P.S. : Kdyby měla jinou barvu kůže a celý život nepracovala, tak by ty léky měla zadarmo

   • Souhlasím s Váma,co se děje je hrozné a nikoho to nezajímá,my už do důchodu ani nepůjdeme,někdo mi jednou poslal „vtipný“ mejl s obrázkem,na kterém seděli na lavičce stařeček se stařenkou ve věku kolem 90let a stařeček řekl stařence „vydrž Máňo,za pár dnů půjdem do důchodu“:o( tohle nás čeká,nás,ne poslance,ti mají o stáří postaráno,nakradeno,my si máme šetřit,ale z čeho proboha?vždyt už ted nevím co dřív platit a trnu hrůzou co jsem zaplatit zapoměla a mám strach z budoucnosti,mám strach,že to nezvládnu:o(nebojí se nás,počítají s tím,že nic neuděláme,nikde v médiích se o chystané demonstraci nepíše,obávám se,že to skončí jako 3.března:o(tohle nechce jen nějaké poslouchání projevu někoho,tohle chce hlučný nápor ulicemi,hlas lidu!

    • Přesně tak,.to co se děje nemá obdoby,lidi tu ze sebe musíme dělat uplné blbce,pracovat za pár korun,a z toho mála platit tisíce!!! poslouchat v práci nesmyslné příkazy,pořád ve stresu,strach co bude další den,zaměstanenc nemá žádné postavení a proč ?? protože velké firmy platí velký prachy vládě a ty si je pak utajeně nakradou,a media hlásej jen to co vláda chce,pryč s nima!!! pokusim sem pomoc i tak jsem snažil v práci a mezi lidma šířit proti vládě ale tohle chce opravdový silný protest! doufám že to co nejdřív začně,.lidi spojme síly!.

    • Souhlasím s Vámi ,ale musime něco dělat a ne jenom mluvit..to už je do nebe volajici,ale lide se boji -nesmome se bat!!!

   • souhlasím s vámi, ale tou poslední větou jste to krásné vyprávění pěkně posral.. chápu vaše rozhořčení, ale rasistickýma řečma tento problém taky nevyřešíte, jen poukazujete na vaši omezenost, plačte nad státem ne nad lidma s tmavou pletí

     • Proboha, kde se ve vás bere ta útliocitnost. Vždyť Jan napsal pravdu! Přistála jste asi z Marsu, když nevidíte, že ti …., co nepracují, se mají líp ? Kde žijete, když máte takové názory? Asi jste úplně mimo realitu a nevíte, kolik si vydělá průměrný člověk třeba na střední a severní Moravě? Nikde v žádné zemi na celém světě se takoví občané namají tak jako u nás. Za to ale nemůžou oni, ale všechny vlády od roku 1948.

    • tak se podívejte milá paní kolem sebe, kolik je kolem vás asociálů, a řekně popravdě, kolik z nich procentuelně nejsou Romové.

   • Bohužel máte pravdu, na to abychom měli něco zdarma či byli jinak zvýhodněni, máme buď moc světlou barvu pleti a nebo nejsme u těch správnejch koryt.

   • Milý p.Peterko,se vším souhlasím co zde uvádíte krom toho P.S. proč pořád pletete do všech problému týkajícich se této republiky barvu pleti,copak ti barevní vládnou v této zemi ?Doufám,že si nemyslíte,že my ( barevní) máme léky zadarmo,pokud áno,tak jste jenom jeden z těch,co se umí jenom vymlouvat na někoho a přitom ho nic nezajímá a tak to tady taky vypadá,.pojďte radši všichni do ulic ať už se zbavíme těch kteří za to všechno můžou…..

 8. Psal jsem české televizi,Primě a Nově co se chystá a at dají vědet lidem co se chystá,samozřejmně žádná SVOBODNA jak si říkají televize mi neodpověděla,asi jim to zakázaly SOUDRUZI naší svobodné země!!!!

 9. Zlin – ani noha, nebo vlastně asi jen já, přišel jsem si neco poslechonut, ale nakonec se jen presvedřuji jaky jsme sebestredni a laxní národ, vubec se nedivim politikum jak si to tu s klidem rozkradaj. Na jedny strane vlajky bysme meli mit knedlo vepro zelo.
  Tento národ stojí za hovno, nejsem na CR hrdy ani trochu. A tech par lidi co neco chteji zmenit a neco umi a chteji se podelit? Don Quichot hadra.

  • to by mně zajímalo koho byste chtěl poslouchat , anonymní vzpoura nic neřeší . pane Adams . V.A.M. není jméno za kterým by lidi šli . když to „spasitel“ českého lidu zorganizuje a hlavně se podepíše a ukáže svoji tvář tak za ním bude někdo stát . pak je komu poděkovat , ale takhle bohužel přijde jen pár „čumilů“ .

 10. Chvályhodná snaha změnit věci veřejné. Bohužel, jak řekl jeden nechvalně známý vůdce : „Čech je jako cyklista – nahoře se hrbí a dole šlape.“ Mám pocit, že s tímto počítá i naše vládnoucí garnitura. Lidi tu zapomněli, že res publica je věc veřejná a tupě šlapou. Každý národ má vládu, jakou si zaslouží. Tupé ovce začnou utíkat z ohrady až tehdy, když jim nedají nažrat. Zřejmě ještě není čas na radikální řešení, které chcete vyvolat. To bude až tehdy, že bude rohlík za 300,- Kč a výdělky 1 tis. Kč měsíčně v průměru. Snaha se ale cení. Pokud by byla lepší propagace a neutuchající elán, mohlo by to vyjít. Chtělo by to prostě lepší marketing 🙂

  • Jo jo, bohužel je to tak, musím Ti dát za pravdu!!! Dnes jsem mluvila se dvěmi známými, kteří si stěžují jako my všichni, ale ve chvíli, kdy jsem začala mluvit o demontraci a že se zůčastním i kdyby mně tam měla zastánci mocipánů zmlátit, tak se my skoro vysmáli a komentovali to tím, že stejně tím lidi nic nezmůžou. Ale když budeme sedět doma a brečet, tím zmůžeme?? S tou propagací je to také pravda, málo lidí o tom ví

 11. bohuzel sem nemohla prijit protoze mam maly dite a skurvena tv nam nic nerekne. tak sem pls nekdo napiste jak to dopadlo

  • To se dalo čekat. Já když jsem upozorňoval na to že tato výzva nemá žádnou budoucnost,tak jsem si připadal ,že já jsem ten hloupí, který nic nechápe a nakonec pravdu jsem měl já. A teď bych měl výzvu pro ty takzvané hekry,zjistěte nám občanům kdo za touto výzvou stoji a kdo jí jako první umístil na net. A garantuji vám, né že to už nikdo neudělá, ale že se s podobným svinstvem už nesetkáme.Na víc jsem občany vyzval,aby této akci moc nevěřili z důvodu,že se k této akci iniciátor odmítl přihlásit,tz. že mu bylo jasné od samého počátku,že tato výzva nemá naději na úspěch,že je to podvod. Ale z celé teto patálie máme novou zkušenost a to je to, že po internetu se žádné povstání nedá realizovat z důvodu,že se zde dá napsat cokoli a skutečnost je úplně někde jinde.A poslední na co bych chtěl upozornit je to, že tato společnost se naučila si nechat doslova kálet na hlavu od celého vedení státu a ještě jim k tomu tleskáte. To je pro příště nazdar!!!!!!

 12. lidi demonstrace nestačí jen jednou ale výckrát musíme ukazat vladě že se jich nebojíme a že to sme my skoho mají ty peníze a že chceme žít lépe a ne jen od výplaty k výplatě nekteří nemají ani to,a že jich je výc než tech zbohatlíku co si louskaj prsty dyt to vydíte samy jak to je,krade se,lidi se stresují,a co potom ty naše děti co budou dělat????kdyš jim vlada ubírá dit si malinký miminko nusí platit popelnice tak co toje stát nikde jinde ve státech to tak nemají je to jen tady to uš je neunosný a to nený vše bude ještě huř pokut stim lidi neco neuděláme.jo ty lidi co se mají dobře na demonstraci nemusejí ale cokdyš přídou o práci co budou dělat jít na socku dit za ty peníze nevyžije ani jeden člověk natož rodina tak jak je možní kdyš to ty tam nahoře vědí proč stim neco neudělají?jeto tak řeknou si naco my se mame dobře ostatní nás nemusí zajímat jen se tam fackují hadaj se tam a vymíšlej tam hovadyny jen jak lidem ubrad ješté výc sakra serou mě jen kdy na ně pomyslým prasata tlusty

 13. Konečně!!!!! Pojďte do toho!!!!! Dejte to vědět všem známým!!!!! Jestli budeme jen nadávat a nic neuděláme, za chvíli z nás sedřou kůži.

 14. Nechci být špatným prorokem,ale ze zítřejšího dne mám špatný pocit! Podle mě to bude fiasko,jako posledně! Příjdu na námestí,a tam 4 lidi! :/ Celkem se stydím za náš slavný národ,bo každý jen mele na pyskách,jaký to není bordel,ale aby někam přišli,tak na to jsou moc shnilí! … a v tv výsměšně oznámí,že na ohlášenou demonstraci přišlo JEN 300lidí,a to ještě většinou důchodců! Mělo by se začít už konečně něco dít!!! Nejsem žádný terorista,ale pokud se nezačne střílet,vybuchovat bomby,a neudělá se sem tam nějaká menčí defenestrace,tak se nic nerozhýbe! Politikům je to jen pro smích,a dál budou rozkrádat,a obohacovat se! Dopadne to jako vždy,půjde průvod,budem pískat,troubit zvonit klíčema,politici se zase tomu jen veřejně vysmějou,a za dva dny bude ticho po pěšině… už mě to ale přestává bavit! Havel je mrtev,proto odhoďme samet, a pozvedněme zbraně,vidle,kosy atd a výjděme už konečně na nějakou pořádnou demonstraci! Podívejte jak to chodí v okolních státech… Vláda něco udělá,a lidi jdou okamžitě do ulic,nepokoje trvají několik dní,většinou hoří auta,obchody,střílí se… Nechci tady vyvolávat nic drastického,ale ten náš způsob zvonění klíčů asi 20ti lidí někde na náměstí,a který víceméně nic nevyřeší,se mi zdá dost ubohý! Proto jsem teda velmi zvědav,co se bude zítra dít,jestli zase nebudem stát jak 4 pitomci s transparentem na městě,protože všichni raděj budou doma v teple u PC,a všichni si tak pokorně nechají srát na hlavu!!!

  • Tome,obávám se toho samého,vláda se lidu nebojí,čtyři lidi nic nezachrání,v TV se o žádném bouření nemluví,zřejmě nás nikdo nebere vážně a to je ta chyba:o(studenti odešli s prázdnou,jednali v klidu,Dobeš je ještě využil jako reklamu pro sebe,je vidět,že vláda potřebuje válku lidu,žádné slušné a tiché jednání,ale kde ty lidi jsou?vždyť na pokraji bídy žije každý druhý:o(

   • Já nevím. Podle mě ti,co byli schopní kdysi vyjít do ulic už vymřeli,nebo jsou v důchodu,a ty novější generace jsou strašně pohodlné,a rači si nechají nasrat na hlavu,než aby něco udělali! Jinak si to nedokážu vysvětlit… Mám chuť se z tohodle státu odstěěhovat! Několik mých známých už to udělalo,tak asi je budu následovat!

 15. S českým národem je to jak s ženskou… jak mu lezeš do zadku, něco dáváš a podlejzáš, tak na tebe kašle a odvrhuje… jak na ní kašleš, ponižuješ a nevšímáš, tak je věrná a milá!…

 16. Souhlas s tim co se zde píše a ne málo s Michalem P.
  Už mě SERE to jak nám vsugerovávají jak neumíme hospodařit.
  Už mě SERE když si 200 000 státních úředníků rozdělí 135 000 000 000 a tobě říkaj že si žiješ nadpoměry.
  Už mě SEROU podnikatelé kteří za almužnu tě dřou a potom projdou insolvencí
  5 000 000 000 dluh jako když se nic neděje, podnik jede dál a ty dřeš na druhého za míň a vmíň lidech.
  Další podnikatel 144 000 000 insolvence ,lidi bez práce a bez výplat anic se neděje a CHUDÁK PODNIKATEL KUPUJE POZEMKY V AFRICE.
  Už mě to SERE že tacoví a jejich pohunci tě budou učit makat.
  Už mě SERE jakým žrádlem nás chtějí nakrmit a čím nás chtěj oblíkat, ale nebýt vietnamců tak chodím v jedněch šusťákovkách nebo monterkách, jestlibych dávno nechcíp hlady A ONI MĚ BUDOU TVRDIT ŽE SI ŽIJI NAD POMĚRY.
  Už mě SEROU finanční instituce které pomalu vysávají peníze ztěch nejchudších .
  Účty , karty ,pujčky,pojistky to jenom vytváří dojem že jsi někdo ale ve skutečnosti tě vysávaj. VYBRAL JSEM ZBYTEK PENĚZ ZRUŠIL ÚČET ZRUŠIL POJISTKY, EL. PLATÍM NA POŠTĚ S OSTATNÍM CHODÍM PLATIT PŘÍMO.
  Už mě SEROU energetické společnosti jejich šéfové si hrabou a mě nezbude nic jiného než namontovat kamna PETRY a chodit na klestí do lesa abych nezmrzl.
  Už mě SERE tahle demokracie že se TY ZLODĚJE musíš prosit JESTLI JE MŮŽEŠ VZHÁZET.
  Chce se mi říct husity na ně, ale ty jsou pryč a nikdo to za nás neudělá.
  PROTO DO ZBRANĚ!!!!!!
  Než mě odejde poslední špetka vlastenectví.!!!!!!!!!!!!!!!!!

 17. Ahoj lidičky,konečně se něco děje a doufám,že to nedopadne jako loňský pochod odborářů v Praze,o kterém rozhodla vláda zda bude či nebude a nakonec to skončilo totálním fiaskem a výsměchem vlády nám občanům.Mně stát nikdy nic zadarmo nedal,ani práci,ani bydlení ani nepobírám sociální dávky,vzali mi i přídavek na dítě,protože příjmy byli větší o korunu,která rozhodla,takže jsem jim to nechala ať se nažerou a od té doby už léta o přídavek nežádám.Přišla jsem o práci,splácím hypotéku,z nouze jsem vzala práci na živnost a dostala se ještě do větších potíží a do dluhové pasti,protože příjem nebyl žádný a musela jsem i přes to platit plné zdravotní a sociální a hypotéku,abych nepřišla o bydlení,okamžitě mi vyhrožovali exekucí,skončila jsem na práškách,abych se mohla aspoň pořádně vyspat a nebudila se každou noc hrůzou co mně čeká a jak to dopadne a vláda jen utahuje,škrtá a vydělává na nás,ale nikdy nám nepomůže,pré mají podnikatelé a zloději,poctivý občan nemá v tomhle státě šanci na přežití ani nikoho nezajímá,je čas s tím něco udělat,protože peníze ždímají z nás a vůbec nevědí jak se tady dole žije,spousta lidí si díky této vládě a zákonům a reformám už vzala život,spáchala kriminální čin,protože je to už boj o přežití,ale mám strach,že s tím už nikdo nic neudělá:o(

  • Jiste je to nemilá situace a vbc ti ji nezávidím,já bydlím sám na 3+1 v OSV,ale ziju od vyplaty k vyplate,byt mam jen propujceny ,ale i tak ceny za enrgie sou nehorazne,takze jestli bych byl na najmu tak je to max o 20% víc výdajů.Pujcky splatky,tyto titulky vidim kam jen se podivam.Zasada 1 nikdy nic.před třemi lety me dosla faktura,udajny nedoplatek z pausalniho cisla,ktere jsem mel jako student pred peti lety od doruceni pohledavky.Volal jsem,chodil jsem,ale nikde jsem nepohodil,výsledek z udajneho nedoplatku cca 900Kč byla exekuce 90 000.Zaplatil jsem jak se rika za pet minut dvanact.Samozrejme jsem ty prachy musel poshanet po rodine.Od te doby jsem naprosto vyskolen ,ze bych si nekoupil ani rohlik na dluh.nic proste,a poplatky za zdrv. peci platim okamzite,a neustale ziji ve strachu,kdy na me zase exekuce zaklepe s nejakou picovinou.Trebas nedavno me dosel balik,ktery jsem ani nevedel cj,byl na dobirku za par stovek,samozrejme sem na poste rekl ze to neci no a zhruba do mesice ve schrance byla posta od neznameho adresata De_**_de(s),a chteli po me uhradu za objednane zbozi v baliku +samozrejme poplatek za spracovani.Nic jsem neplatil,sou to sprachsprosti podvodnici, ktere si nas stat tak vydrzuje.Proste nebudu klabosit,napsal bych toho mraky.V tomto state se zije spatne,ze strachem,s obavami…Tj videt vysledek kuponove privatizace a x zakonu,co bohatym davaj,a chudym berou ..Ekonomicke kryze ale taky uzraji,vsechno krom ciny je to jeden velky retez,ktery pomalu koroduje.Amerika evropa,vbc si nehaji svuj trh,a pak to tak dopada.Lide budou mit cim dal hloub do kapsi,uz si nekoupi do pokoje druhou televizi,aku vrtacku misto sroubovaku,min vydaji penez z kapsy,ubyde vyroby,podnikatele zacnou propoustet,b nebude co vyrabet,lidi budou nezamestnani a uplni chudaci,podnikatele zacnou krachovat,Banky nebudou mit penize na vyplaceni jejich pohledavek,b si tisknou penize jak chteji a nicim je nepodkladaji.chtel bych videt jednu banku ,ktera by vaplatila aspon20% svych zavazku v jeden den a mela nato,no a jak padne banka,tak padnou i vsechny firmy ,ktere sic fungovali,ale meli ucet u danne banky.Tak to funguje,a tak to dopadne,pokud stim nic neudelame. Cina je nam velkym dovozcem(evropa,usa),falsifikatu vseho mozneho,a mi se jen pasem,Ale zkuste doplout do ciny s lodi plnou tamagoci,ani se nato nepodivaj,jestli je treba lepsi nez to jejich nebo levnejsi,proste jejich patent a sup to do more.Je sice fakt ze tam lide hodne trpi ,ale vse ma svoje pro a proti.V cine jsem byl,jako ucastnik delegace ,ktera byla pozvana na naklady ciny.Cina si proste takto zarizuje rozvoj.bylo to v roce 2008 a myslim ,ze to tak maji nastaveno dodnes.Kazde rano cca10prac dnu byla konference,kde byli hejtmani kraje zlinskeho,představitele firem z sireho okolí,no a jednali jsme v zajmu možné spolupráce v ruzných možných odvetvých.Jen dodam ze kazdy navrh,se kterym si souhlasil,si musel stvrdit pripitkem,a to bud palenkou nebo vinem,bylo nas tam tak dvacet,takze dvacet navrhu a souhlasilo se skoro ze vsim.Cca po 2-3hodinach kdy skoncila schuze,se skupinky ze spolecnym zajmem nalodili do minibusu s cinskym soferem a pruvodcem,znacne posileni souhlasem a jelo se.Takze sme se dostali z mesta,mesto bylo luxus fakt nadhera,plno vymozenosti a takovych vychitavek infrastruktura mesta,fakt pekne,ale kdyz se dojelo do vesnic tak 100%rozdil.Tovaarni haly,ktere zely prazdnotou ,prilehla obydli ktera nebyla obydlena no proste obrovske prostory a pak par ulic chudych vesnicanu dricich na polich a vic nic.kdo zil ve meste tak mel vice mene praci a moh si dovolit bydleni ve meste,ostatni zivorili na vesnicich,zili s urody a vbc je netrapily exekuce ci veci tak jak u nas.Spis nas radi videli a cekali na prumyslovy rozvoj.Nutno dodat takhle to meli zarizene skoro vsade.Proste dostanou vyrobu,nasipou stroje do tech prazdnych hal,delniky do pristavenych bytu a muzu takrka ze dne na den rozjed vyrobu.A samozrejme zisk de do statni kasy a ne jak u nas ,vsude jinam jen ne tam ….No a reknu priklad z jedne navstivene slevarny, do ktere jsme zavitali.Nutno predem podotknout,ze Cina trpi nedostatkem energie, na vesnicich jde proud do site napr od 6:00 do 8:00 a pak trebas az od 16:00 do 20:00 to presne nevim,kazdopadne nejde nepretrzite.No ale ve slevarne byla pec,par delniku,nejake stroje a samotna hala byla osvetlena 40W zarovkou celou zamazanou ,zasvinenou tak ,ze skoro ani nesvitila,no divil jsem se jak muzou delat,ptz ja nic nevidel no a do cele fabriky vedl privodni kabel el. energie tlusty asi jako muj malicek.
   Bylo to fajn,sofer jizdu zvladal bravurne,to jako cinsky provoz je cinsky provoz,rozestaveny most ,pod nim postavene trbkove leseni a zadna objizdka,normalne tam vjel,prejizdel pres to leseni jak s tankem a asi v pulce,kdy uz zpetna zrcatka malem nebyla diky ztesnujicimu se leseni zastavil,no a couvalo se 😀 Na dalnici nebo proste komunikaci o 4 pruzich si to sinula vetnamka v protismeru na babete …No zazitku moc ale zpt k tematu.Z ciny by sme si meli vzit jisty priklad a stat smerovat k lepsimu a ne se jen dozvidat kdo to nastavajici volby bude rozkradat,a tak to bude fungovat porad,dokud se nic zavratneho nestane,ptz ten system u nas je tak nastaven a nikdo ani cela strana s 51% hlasu a cestnych clenu stim nic nenadela,Napadla me jedna absurdita,kdyz uz nam prodali 95%statnich podniku,ktere nas lid vlastnimi silami postavil,podniky jako je telocom co mel 5mil cisty zisk mesicne do statni kasy a mnoho dalsich o ktere jsme prisli v par po sobe nasledujicich letech kdy statni dluh jen rostl,b nikdo neuzakonil napr ze si koupim firmu,zitra zni vsechno rozprodam no a pak reknu statu ja ji nechci proto a proto,no a stat mu ty prachy vesele vratil a nazpt misto zisku ,mel vlastne stratu.Tak to bylo ,to byl ten vyhlasovany uspech,osvobozeni od slovenska atd.A ted co nam zbylo tech 5%stat firem ,napr dopravni podnik praha,tak jeho generalni reditel dostal 13plat 15 milionu korun pri cemz jeho legalni prijem z funkce cini3-5 milionu rocne.Tak stat nema penize a kurvam to rve podnos ,a delnicky lid by odrel i o tu posledni korunu.Nereknu soukromy sektor kde gen.red. cezu dostal 700milionu 13plat,samozrejme asi to nebylo cele jeho,ze se musel podelit,ale hlavne co dodat,ptz ze 700milionu uz by byla slusna dan,tak ten plat dostal v akciich,a jak me je známo,staci je pul roku vlastnit a pak je muze prodat bez zdaneni…..
   Tak tak tak to tady je!!!!Musim jit,zvedl jsem si akorat zluc,armada by mela porusit prisahu,a pri povstani lidu obratit sve hlavne tam nahoru,ono i kdybych byl tim vojakem,nevim jak dlouho bych dokazal strilet do chudeho a bezmocneho davu lidiii.Podle me se tato situace nezmeni,pokud proste nedojde k „uvidis politika na chodniku,tož učin tak ,aby tam uz aj naveky zustal“ razantnim zmenam,prvni zacinaje bojem s korupci,novou ustavou a spoustu reforem,prenastaveni systemu,proste tady temto vecem o kterych ti tam nahore ví,ale nechtejí ani slyset,ptz porad jeste jaks taks funguje a rikaji si to je jeste porad dobre.Potom dojde k prikladu z aspostrof a to uz bude pozde,spostu nevinych obcanu muze padnout pro vlast,pro novou vlast.Pár jich zemira kazdy den kdy diky „Naší republice“si berou tyto mladi,stari,mnohdy nevinni lide:-(:-(((I me to napada,nebo nekde ,neco,nevim,jedine co vim,ze nadeji nevidim a to me verte bere hodne sili i chuti do zivota…..A jestli se doziju toho az nebudu moct pracovat,a misto duchodu,kdy jsem si moh vajca v kresle pod dekou zahrivat,tak nevim co budu,jen vim ze si nebudu ted behem mladeho zivota,kdybych mel mit uz vlastni rodinu,kterou nemam b to proste nejde v teto republice,kde socialni problemy pak vedou jen k rozpadum rodin,hadkam a deti porodene do hruzu nahanejiciho zivota,Timto odmitam platit duchodove při_nebo_pojištění, ktere (to nebude dlouho trvat a platit budou muset vsichni) nakonec stejne rozkradou.Fuj desi me to,snad se neco stane.
   Jeste podotknu,ze stavky se nezucastnim ani v dalsich nastavajicich,nen to na me,ale zastavam se.Vím co to je chodit dom,drit jak otrok a nemet nic
   pa

 18. Dobrý den, nejsem žádný politický expert, ale hned ta úvodní stránka ve mně vzbudila dojem, že jsem na levicovém území…(Novodobá šlechta nás vytrhla z područí SSSR, aby nás následně zaprodala ekonomickým okupantům z celého světa a uvrhla nás naopak do područí USA.) Ale to je mimo. Jsem ráda, že se konečně nenecháme a politikům jasně ukážeme, že si nemůžou dělat, co chtějí…jen mi příjde divný, že se neudělá jedna pořádná demonstrace (další demonstrace se plánuje na 15. března…)

  • Ahoj, já jsem z Losin a pochybuji, že se v ŠPK něco bude konat. Spíš mě zajímá, jestli bude něco v Olomouci…

   • Jo v Olomouci jim pod nosem zasedala ta sebranka ODS a neměli ani místní občané tu kuráž je tam odtud vyházet,třeba i těmi okny. Tu bandu fašistických nácků, Která vede Český národ do čím dál větší dluhové pasti. Ale všichni na to brzy dojdou p, Nečas s těmi vládními zlodějskými lumpy, už připravují program, jak z Českých občanů udělat ty největší hovada ve střední Evropě. Tato pak polezou do zadku kdejakému přivandrovalci a nakonec jako národ na to zanikneme. A ještě je šance,že se staneme státem USA a naše území jim bude poskytnuto, jako základna pro šíření jejich fašistických ideologií proti bývalým územím východního bloku.

 19. Ahoj,tato myšlenka je sice pěkná,ale moc tomu nevěřím,jak se říká,národ oveček…..zatím se ted ozývají studenti proti reformě ministra Dobeše,ale víc jak na tento jeden z mála problémů by se měli studenti z podporou obyčejného prac.lidu sjednotit proti celému dnešnímu bordelu……….jedná se i o jejich budoucnost.Co je platné,že nebudou platit školné(dnešní mocipáni taky neplatili a dnes by to zaváděli???), když současná vláda chystá pro své voliče takovou budoucnost,samé škrty,šetření na nejpotřebnějších….připomíná mě to nucená opatření v řecku,jen s tím,že my narozdíl od řeků jsme nikdy nežili nad poměry(snad jen politici+několik málo tunelářů a tzv.podnikatelů) .Ba právě naopak.Většina národa žije od výplaty k výplatě.A bude hůř.Vystudovaný chemik Kalousek nám bude vnucovat své scestné ekonomické nápady,které povedou do čím dál větší…..zadinky.Držím pěsti,at už se konečně něco pohne.Zajímavé je,že o těchto aktivitách nespokojených občanů není v televizi ani zmínka,že by cenzura??Každopádně já 3.3.2012 na našem náměstí budu,a snad ne sama…upřimně,bojím se o naši budoucnost.

 20. Lidi jeste mne napada kdyby ta demosntrace nevysla a chvalily ten hnus o kterym dneska psali v novinach mohli bysme jako obcani EU poprosit neakou zemi o pomoc nedakazu odhadnout jestli by to melo smysl ale kdyz si to tak vemem nemame uz co stratit

  • Nikdo nám nepomůže z důvodu, že všechny předešlé vlády se ke všem otočili zády a navíc se upnuli pouze na USA, jako minulí režim na SSSR. Česky řečeno z bláta do louže. Na víc si myslím, že se musíme naučit pomoct si samy. Nehledě na to, že ve všech okolních státech se už delší dobu stávkuje,jen český občan je nadále spokojený a netečný ke všemu co se tu v této zemi děje.Jak dlouho budeme ještě lhostejní ke všem nepravostem, které se v tomto státě dějí posledních 22 roků. Do kdy hodláme trpět vládám neustálé ponižování občanů ČR. Do kdy nám ministr financí bude zasílat složenky na uhrazení dluhů, který nevytvořili občané, ale vlády předešlé a současná společně. Vystavme jim už konečně stopku a předveďme je občanským tribunálům a odsuďme je za vlastizradu a rozkradení celého státu. To je ta správná cesta. Hrrrrrr na ně občané!!!

 21. Pane Kalousek neucastnete se nasich debat!!!!!! Az docilime sveho a vykopeme vas zvaseho luxusniho baracku s ktereho zaridime dum pro duchodce a budete muset pracovat a uzivit se s platu 20 nebo 30 000 mesicne pak se svami budeme mozna bavit
  PS: opravdu dekujeme za tu radu ze mame sestrit na dovolenych aby jste vedel polovina CR na ne nema jestli va so zajima

  • To tedy p. min. financí asi špatně znáte,ten by vás rovnou fackoval. Já se vám mohu pouze pousmát. jste naivní děva nic jiného vám na to nemohu odepsat.

  • Kolik jste obsadila těch luxusních baráčků. Myslím ani jednu có? To by jste musela ten svůj líný zadek zvednout a něco udělat,ale vy na místo toho zde budete urážet lidi a dělat velký kulový.Příště bych to s vámi řešil doopravdy po Kalouskovsku pár facek,aby jste se hnula z místa a né jen plácat kraviny. Dokud v tomto státě budou lidi s vaším smýšlením ,tak tu budou občané jen póvl a otroci těchto vládních zločinců. A příště se vás zbavíme a nikdo se s vámi nebude bavit a ani komunikovat.Myslím si,že tam co žijete vás lidi moc nemusí,protože i na dálku z vás vyzařuje hněv a zloba,kterou ani nedovedete zaměřit tím správným směrem. Je mi vás líto. Zamyslete se nad sebou a začněte už používat hlavu na myšlení a né jako poklop, aby vám nepršelo do krku.

  • Přesně tak,jdeme na ně,to je do nebe volajici !!!ale musi nás byt tam hodně.obavám se že lidi se boji ale už je toho dost ,to zdražováni už neni normální

  • Jo přesně tak, já se už nestydím…..vyházela bych to do jednoho,až si jdou žít ze 7 tis důchodu,když jen bydlední v mrňavý garsonce stojí kolem 8 tis…..to nejsou lidi, ale sebranka zlodějů, kdo krade a má na to, zavřou ho a on si zaplatí kauci, kdo ukradne rohlík má přestupek , za pět rozhlíků ,pět záznamů…znám moc důchodců,co se chodí najíst do supermarketů….a rodiny s dětmi??No pokud to jde a jsou na to dva,tak snad….jakž,takž….ale běda, pokud zůstane samoživitelka, to může rovnou zabalit a pustit si plyn, pokud na něj ještě má….je to hnus…..a ti exekutoři už budou chodit odebírat majetek bez soudních rozhodnutí, lidi,kde to žijem,přijďte na náměstí,každý ve svém městě,podívejte Slováci a Řekové jim to alespoň rozmlátili

 22. Konečně lidi že se něco dějě musime tam jit a ukazat že se nebojíme aby to nebylo jen same kecy a pak tam nikdo neprisel hlavne napiste kdy a kde

 23. Lidi musi se to lip zorganizovat copak budem sedet doma pri svickach (protoze si nebudem moc rozvitit) jist brambory co rohliky (protoze na nic vic nebude) a pritom drit od rana do vecera na to aby si posranej kalousek a ostatni havet delali snama co chtej a zili za nase penize. NEEEEE musime do zbrane!!!!!

 24. Jako přátelé všechno dobrý připojuji se k Vám, ale je tu jedna ku*evská pravda!!!!!!!! Kdo tam ty zm*dy dosadil??? Jen Vaše volební hlasy…Čili jediná zbraň je, aby ani jeden člověk v ČR nevolil…snad jsou to svobodné volby….a Vy jste si snad DOBROVOLNĚ VYBRALI ZM*DA CO VÁS TEĎ OKRADÁ??? Přemýšlejte

 25. Akci podporuji, byť tedy asi ne z Prahy. Nejvíce mi vadí součastné stanovisko MF ke škrtům a to v době nevyřešených kauz a neústaleho jejich zametání. Je to nehoráznost a ačkoliv nejsem ekonom tuším že pakliže by byly daNě vybírány a poctivě placeny, tak zde nemáme deficity, ovšem to by se nemohlo šmelit se státníma zakázkama a utrácet a korumpovat.
  Spíše se také je třeba i zamyslet kdo by součastnou situaci vyřešil ku prospěchu ČR a občanů. Také si myslím že volby v roce 2010 vyhráli s prolhanou pravicí také největší velkopodnikatelé (Bakalové,Romanové a spol.) To jen díky uplacení stran součastné koalice.
  Takže tyto 4 věci:
  1.Průhledné finacování politických stran a jasný limit na předvolební kampaň.
  2.Omezení poslanecké, prezidentské imunity na pouze funkční období ovšem pouze na politická vyjádřeni. Imunita by automaticky neměla platit na trestný čin.
  3.Daňové přiznnání nad 10 mil. a doložení původu majetku jinak zdanění např 50% jinak katr, konfiskace a hotovo.
  4. Samozřejmě došetření všech kauz a zbavení mlčenlivosti lidí spojených s již dřívějším vyšetřováním kdy tato vyšetřování byla záměrně zastavena.
  Zrušení promlčecí doby nebo její prodloužení u většiny zvláště vydařených zlodějin.

  Pro ten poslední boď si myslím děje dnešní záměrný chaos, neboť čas běží a je možné promlčení většiny trestných činů v ČR.
  Součastný systém je prostě již natolik prohnilý že není schopný sebereflexe a v zásadních otázkách, kdy třeba téma rodiny se maximálně vytratil z repertoáru jejich slovníku.
  Chybí morální vzory pro občany a není komu věřit snad jen zaslouženému spánku Schwarzenberga se dá věřit. To je ovšem zatraceně málo.

 26. Ještě bych,chtěl reagovat na poslední příspěvek pana Kalouska.Samozřejmě,že to může být jen nějaký podvrh ale i za to to stojí.Hlavně,že se tam sejde spousta lidí a dají najevo co si myslí.Třeba to odstartuje další vlnu demonstrací a donutí tak vládu něco dělat pro lidi.

  • Co mě zaráží je, že všechny televize o tomhle určitě ví, a ani jedna to neuveřejní … třeba ve zprávách … aby nám náhodou nedaly nějakou tu zprávu, která se ČR týká …taky tam budu.

   • To víš mají strach hajzlové jedni!!!! K volbám jsem řekl ,že už nikdy nepůjdu ,ale půjdu aby ti darébáci – bolševici jsou to stejně jeden jako druhý už konečně šli do prdele!!!!!!!!!!!! Darmožrouti !!!!

   • Média jako celek podléhají novodobé cenzuře, tzn. lidem kteří tato media vlastní, ať je to pravicový nebo levicový řekněme tisk. Tyto media budou pro občany zveřejňovat jenom to co oni uznají za vhodné a co je pro ně aktuální.Jako příklad uvedu: Ztroskotání lodě Concordia nás, jako občany média informovala neustále po dobu 6 týdnů. Já jako laik už jsem věděl o každém šroubku požitém na této lodi a nikoho z vydavatelů nenapadlo,že to nikoho ale nikoho vůbec nezajímá? Opak je pravdou ,čím více nesmyslů nám o této lodi podávali, tím lépe se jim kradlo na celém území ČR. Teď už zase týden běží v mediích další loď této společnosti, která údajně pro změnu začala hořet, aby to tak nebylo jednotvárný. A já vám řeknu co je na těchto informacích jediné a pravdivé je to,že tato společnost krachuje a toto je cesta, jak z toho vyrazit ještě nějaké peníze. To samé se děje v ČR a to kolem požárů různých podniků a firem. Samotný president hasičských sborů se nedávno vyjádřil,že toliko zahořeni ve státě nepamatuje, A myslíte si, že některého majitele těchto vyhořelých podniků a firem zajímá kam tito lidé půjdou pracovat a kde seženou práci. Ne ne ty zajímalo v reportáži zdali jim pojišťovna uhradí škodu. Tak že našim médiím se nedá věřit ani slovo oni jsou to jedni a ti samí lidé. Za minulého režimu se jim říkalo sedmi lháři a dneska korupční mafie.

  • Ano,stojí,není možné už to dále přehlížet,dělat mrtvého brouka ,už chtějí zdanit i důchody, to je do nebe volající,zavřít všechny moci pany,vzít veškerý majetek ,pak je pustit a nechat je žít s takovou mzdou jako mají ob,lidé.,důchodci ,pojdme do toho ,mladí ,staří,kdo je schopen se udržet na nohou,ve všech okresnich městech.

  • Pro lidi??? Nebuďte naivní, ti nikdy, dokud budou u koryta budou hrabat jen pro sebe, potom už nebude taková možnost….
   Že udělali národ žebráků a staré lidi by nejraději poslali do kytek aby měli pro sebe více a nemuseli vyplácet důchody, proč asi zvedají věkovou hranici,každý normální člověk to pochopí, ale měli by to když už, tak odlišovat podle toho v jakém oboru ten člověk pracuje.
   Ten ocas co sedí celý den na prdeli a člověk pracující manuálně ve fabrykách či v dolech. Lidé se bojí jít na nemocenskou aby vyšli s výplatou, ten co sedí v parlamentu si prostě do „PRÁCE“ nejde i dva týdny a plat mu běží v plné výši, atd. atd. nechci se rozčilovat tak AHOJ…..:-((

 27. Dobrý den,
  myslím,že to co se chystá bylo jen otázkou času,kdy se lid zvedne a dá najevo těm nahoře,že takto už ne! Já samozřejmě půjdu proti mocipánům co z nás dělají otroky.Vše co kdy udělali tak bylo vždy jen proti obyčejnému lidu co nic nemá a ještě zřídili organizace co jim berou to nic. Myslím tím exe.ůřady,chcete-li vykonavatele ekonomických poprav.Další dobro které vymysleli pro dělný lid jsou spotřební daně tam prokázali,že talent mají,také mají talent ty peníze z daní roztočit.O elektřině,plynu a tel. se ani nebavím-prý konkurence!!! Nelítostný boj!!! Dělají z nás jen pitomce.
  Jo v sobotu tam jdu!!!

  • Do zahájení této akce,zbývá už necelý týden a nikde nikdo, kdo by napsal co kdy a jak se bude v sobotu 3.3.2012 konat. Na víc začínám mít čím dál větší podezření,že tato akce je doopravdy uměle vyvolána, aby se celá akce znevážila a z občanů se vytvořilo nemyslící stádo hlupáku.Proto mám návrh pokud se k této akci do pátku 2.3.2012 nikdo nepřihlásí, tak si myslím, že je zbytečné někam chodit. Neboť si myslím a to z cela oprávněně,že se doopravdy jedná o podvod. Pokud má někdo z vás jiné informace a ví o této akci víc, nechť je zde zveřejní.Potom bych zúčastněné vyzval, abychom tedy podpořili akci plánovanou na 15.3.2012.A to tedy za podmínek, že první akce vyjde na prázdno. Práce kvapná málo platná. Ono je také možné, že toto je akce nějakého reakcionáře,který si dal a nebo mu bylo doporučeno tuto lumpárnu vymyslet a vytvořit. Třeba chtějí vrazit klín mezi nespokojené občany,aby s nimi mohli, jako vždy manipulovat. Nechci dělat chytrého, ale zvažte to.

    • Já to myslel v dobrém,abych ušetřil lidem zklamání,kdyby se tu nic nekonalo. Navíc Pražané, jsou hulváti a když uvidí slabou účast, tak jsou schopni po loňské zkušenosti ,že na protestující řvali, že jsou lůza z ulice. Jestli jsi Jardo Pražák, tak tobě to může být jedno. Ale ti co to mají daleko, tak to jsou vyhozené peníze a také jsem si myslel, že vyzvu člověka, který tuto akci vymyslel, tak že se zviditelní. Ale jak je vidět, tak mu to je srdečně jedno. Navíc já doposud všude, kde jsem se pohyboval na netu, tak jsem tuto akci preferoval a občany jsem zval, aby se svou účastí přišli vyjádřit na tuto akci na všechna náměstí okresních a spádových měst. No a na závěr si myslím, že se osobně neznáme, tak bych žádal vystřihat se osobních invektiv.

     • Dobrý den , máte pravdu , neznáme se , ani po tom netoužím . Pohybuji se v aktivní ekonomice a nebaví mě , jak vydělané peníze prostřednictvím daní lítají oknem .

      • Vy jste asi v domnění,že podle jména se jedná o min. financí Kalouska, tak to vás mohu ubezpečit, že tak to určitě není.Navíc si myslím, že by s vámi ani žádnou konverzaci člověk, kterého máte na mysli, ani nevedl, protože si myslím, že by to bylo pod jeho úroveň. Podle toho, jak ho znám, tak je to velice arogantní člověk. A pokud si přečtete na netech ohledně teto akce mé příspěvky, tak by vám mohlo být jasné, že takové příspěvky by asi těžko p. min. Kalousek propagoval. Jestli jste ho včera sledoval v televizi, tak jste mohl vidět že jeho názory nejsou pro řešení problémů občanů, ale naopak je zatáhnout do větší dluhové pasti. Odkud pro mnoho občanů není cesta zpátky. Proto si myslím čím déle tam bude škodit s celou pravicí, tím hůř pro nás pro všechny. Jinak bych lidem přál daleko lepší možnosti v realizaci svých životních potřeb, než měli doposud. To co nám nabízí momentálně naše vláda a vládní představitelé není k životu, ani k smrti. Nepřeji jim nic zlého, ale možná budou ještě překvapený co se do budoucna všechno změní. Nový řád s těmito lidmi moc nepočítá a navíc se lidé budou muset hodně změnit, jinak si sami zapříčiní obrovské potíže. Tak se mějte a přeji lepší budoucnost.

   • Stále si to zde čtu ,odpovědi ,reakce, není mě jasno ,kdy se ta demonstrace opravdu koná,3.3se studenty nebo 15.3 ,bylo by třeba dát to na pravou míru ,at v tom je jasno,můžeme se připojit ke studentům,at je nás víc.Pan Miroslav má pravdu at pravá plánovaná demostrace pak není oslabena .Kdo to zvěřejnil tak at se k tomu vyjádří…….

    • Vážení spoluobčané: Já teď,,jak zde čtu ty vyjádření jednotlivých účastníků si myslím, že by byla doopravdy škoda se této příležitosti vzdát a nevyužít, každé příležitosti s tímto režimem co nejdříve z končit.Čím dřív, tím lépe. Je doopravdy vidět, že vedení státu si neví rady se vzniklou situací a dělají, čim dál větší přehmaty. Proto je zapotřebí co nejdříve udělat taková opatření jim v těchto krocích zabránit. Nevím, jak jim tuto stopku vystavit,ale myslím si, že by měl v první řadě skončit president Klaus a stop by měla dostat vláda a vyvolat předčasné volby. Momentálně se na všech postech vedení státu odehrává mocenský boj o koryta, tak že je nejvyšší čas říci tak už dost a tyto lidi odstavit od moci. Jako první bych poukázal na Justici a Min. spravedlnosti. To co se zde nyní odehrává je vrchol nezvládnutí řízení státu a zodpovědnost za tento stav má v první řadě president republiky, který je dosadil na tyto posty. Tak že teď, už záleží jenom na občanech ČR, jak dlouho ještě necháme tento stát v agonii a nebo ráznými kroky uděláme přítrž tomuto běsnění vládních činitelů. Sobota 3.3.2012 je velikou příležitostí uskutečnit v tomto státě takovou změnu, aby konečně i obyčejný člověk v této společnosti něco znamenal. Aby zde nebyl jenom figurkou, z kterou si může každý manipulovat, jak uzná za vhodné. Proto vezměme na tuto akci všechny známé a příbuzné, kterým není jedno, jak je na tom Český stát a jeho občané. Do zbraně!!!

 28. Ahoj Češi,
  Myslím si,že náš národ není ještě dostatečně v pr…. .Zkuste někdo oslovit vzorek 10ti čecháčků a uvidíte že jsme takový ubožáci,že aby jsme si konečně šli někam stoupnout, a event.někomu fááákt pořádně namlátit přes prdel,museli by nám minimálně vypnout elektřinu,plyn,nasadit nájem za bydlení cca 25tis/měs,pivo 45,-,chléb náš český 50,- ,Nafta 55,- a snížit platy aspoň o 20%(ostatně tenhle scénář na sebe nenechá pod vedením týhle zlodějský a arogantní lůzy dlouho čekat) Jenomže my jsme bohužel jako národ ochotni čekat asi už na cokoli!!!!!!!
  Myslím si také,že strůjcem celého našeho neštěstí není jenom tahle směšná a zkorumpovaná vláda,ale globální amok konzumního světa,v němž se vytratily hodnoty,které byly tak příznačné ještě pro naše nedávné předky.Mluvíte zde o gaunerech telefonních operátorů,ale nikdo z nás nebyl dodnes schopen zarazit jejich sprosté zlodějství alespoň tím,že by se „LID ČESKÝ“sjednotil a omezil na minimum jejich předražené služby.Mezitím se každý rok managmenty pochvalně plácají po ramenou z radosti,jak mají zase víc.A v tom to právě je!Lidská pohodlnost,chamtivost,neschopnost vzdát se kapitalistického luxusu (i když tento zaplatíme krvavouu daní) a nepoctivost se projevuje ve veliké míře i v tzv. dělnické třídě a ta bude tím pádem muset jen čekat(nic jiného neumíme)na svůj zasloužený konec v podobě bídy a nouze.Dějiny se opakují(jak řekl jeden významný muž),ale i kdyby se to celé ještě otočilo 100X,lidé neprocitnou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3.3. v 15.OO jsem tam,ale nepřejte si mne,jestli to bude opět jenom ubohej hlouček
  zoufalců,kteří nebudou mít ani jasno co vlastně máme chtít.Očekával bych tam silnou a chytrou osobu,která umí rozhýbat masy!

  • CXhtěl bych jen říci že tyto žabo miší pokusy o převrat jsou teprve začatek.VŠICHNI JAK TO TAK POZORUJI ŘEŠÍTE JEN PROBLEM U NÁS V ČECHÁCH ale problemy s vladou má cely svět.Toto je jen začátek a nebude trvat dlouho kdy to u nas bude vypadat jako v Řecku.
   Nastava doba celosvětoveho převratu!!!!

  • Vláda se bojí a bude se bránit

   Vláda se bojí a bude se bránit

   Ministerstvo práce připravilo normu, která omezí právo pracujících na stávku. Nebudou totiž již nadále jako nyní moci stávkovat lidé pracující v drážní dopravě. Omezení budou mít i lékaři. Navíc odbory by měly předat zaměstnavateli jmenný seznam účastníků stávky, a to nejpozději 24 hodin před zahájením stávky. A organizátor bude muset oznámit stávku zaměstnavateli pět pracovních dnů předem. Předseda sněmovny Milan Štěch (ČSSD) míní, že se vláda asi něčeho bojí, když připravila takový zákon. „Posouvá nás to směrem k Bělorusku,“ řekl.

  • Dobrý den , já , co se telefonních operátorů týče, tak jelikož vím , že to je ksindl, co si omotal kolem prstu jak telekomunikační úřad, tak i úřad pro hosp. soutěž , např. mám 5 tel. číslel a přesto že skoro nic neprovolám (komunikuji jen emailem) , zavedli šmejdi od té doby ,co se objevila O2 skrytý paušál i u dobíjecích karet, Takže mne nutili , ačkoliv mám třeba na jednom č. kč 2300 , abych si opět dobil a přitom jsem z něj nemohl zavolat . Takže jsem zavedl protipoatření , všechna čísla jsme převedl do zerotarifu , tvrdě vyžadoval vrátit „naspořené peníze“ , což po velkém řvaní udělali a teď se zbavuji jen posledního čísla , vypotřebuji jej na „internetovném“ a až bude čistá nula , dám opět do zerotarifu. Takže je používám jen pasivně (v tom zerotarifú) a již ode mne nedostanou nic a nechal jsem si jediné , které bohuiel, musím kvůli těmto šmejdům stále dobíjet, ačkoliv není důvod. Je to morálně zdegenervaný dobytek. Takže , když mi nějaká z call centra zavolá dívenka , zda bych jí mohl věnovat několik minut času na přednesení nabídky , tak tvrdě řeknu ano , ale za mých obchodních podmínek . Takže , ona zkoprní a zeptá se jaké , já odpovím , za každou započatou hodinu kč 600,- čistá ruka a jinak od zavěšte . Takže zmiznou jak smradi . Jednou se na mne jakýsi kripl z O2 rozčiloval, že jsem přeci dal souhlas já s telefonními nabídkami je naslouchati a já odvětil a odkud Vy drzý pane víte, že jsem ten souhlas podepsal já osobně , kde je ověřený a co když jste jej zfalšoval , když nemám žádnou smlouvu s ověřeným podpisem a odkud víte, že mluvíte s tím , kdo vám dal souhlas, takže odpovídám , příště to bude kč 800/ hodinu a dodám Guten morgen und verschwinden Sie . Takže opět zmizí jak smrad . Takže jedině takhle na telefonní dealery .
   Naopak jsem je již donutil včetně T-mobilu za každé jejich pochybení mne odškodňovat , vracím jim to , přivandrovalým šmejdům , kdykoliv zlobí spojení inetu , tak jdu po nich tvrdě a dost jsem z nich dostal .
   V panelové dikusi na téma telefonní operátoři jsem se do nich tímto způsobem navážel a za 2 hodiny za to obdržel kč 2000 čistá ruka , takže tenhle telefonní dobytek nemusím a tvrdě jim to vracím , co ze mně vytahali tito bastardové .
   Jinak stejný dobytek jsou pojišťovny s povinným pojištěním , co vylobovali s vládou a parlamentem . U pumpy, když dojde k nehodě, odmítnou plnění s poukazem , že to není silniční pozemek (i když auto má spz) , ale naopak , bude auto na soukromé zahradě tedy nesilničním pozemku a má spz – musí být pojištěno ale plnit stejně nebudou , je to taky špinavý dobytek .
   Většinou mluvím s každým laskavě, ale tyhle dva spolky mne donutily být na ně tvrdý , prostě , jak mi někdo z těchto zavolá , vzpomenu si ty jejich špíny, co se na mne dopustili a dopouští každý den . 29. Já to vidím asi takhle (viz odkazy) ….jinak tu vše už bylo řečeno…určitě se zúčasním a doufám,že všechny ty zloděje kteří rozkrádají tuhle zemi a ztrpčují život slušným lidem tam pořádně nakopeme do držky….. teda pokud tam příjde dost lidí,protože v jednotě je síla a každý sám znamenáme uplný ho*no…to je přesně to,co se těm ,kterých se zákon netýká hodí….je to jen naše hloupost,že jim dovolíme to všechno co se dnes běžně děje…a já říkám,že už překročili všechny meze..

 30. je pravda, ze to co se u nas deje us nema obdobi poctivy clovek se poctivou praci neuzivi a platove podminky jsou tak mizive ze se mi chce nad nimi brecet kdys mam stech par korun vse poplatit a nestaci mi to, a kde je jidlo .Nad timto se maji politici pozastavit ze us nemame ani na zakladni zivotni potreby,pak tu mame romskou komunitu ktera krici ze je mensina a rve jak se tu ma spatne pritom maji vse ,takm jakej je to tu poradek!Slusny clovek se ma bat o zivot nebo se svobodne vyjadrit tak tohle je ta demokracie ,jsem mlady clovek a s hruzou pozoruji kam spejem chci jen rici tem navrchu probverte se us a nechovejte se jak parchanti na piskovisti s lopateckama v ruce a ke stavce se pripojuji zdravi Vas znojemsky okres.

  • To je výborný nápad, po dlouhé době zase jeden nespokojený. Ale takovým tempem nás na těch náměstích po celé republice bude jak se říká 5,5. Nebylo by lepší informovat své příbuzné a známé. Třeba i oni budou mít pocit se vyjádřit k situaci v tomto státě. A nevěřím občanům ČR, že tak malí počet lidí má problémy s prací a životní úrovní. Pokud se píše ve statistikách, že v ČR je nyní bez práce víc jak půl miliónu občanů,tak se ptám, kdy se hodláte připojit do protestní akce plánované na 3.3.2012 a následně 15.3.2012. Nebo snad čekáte, až to udělá někdo za vás? V roce 1989 to za nás udělali zmanipulovaní studenti, nespokojení umělci, Chartisté, disidenti, nespokojení intelektuálové a v neposlední řadě emigranti. No a podle toho, to také dopadlo. Stát je pod pravicovým vedením na pokraji chudoby, ale naše vláda nic nečiní, ba naopak provádí kroky, aby se celý systém zhroutil do bankrotu.Proto si myslím, že je nutné učinit urychleně kroky, aby se vládě a vedení státu v těchto krocích zabránilo. Od této vlády už nečekejte nic dobrého, naopak tento stav se bude, jen pouze zhoršovat. Zdraví Vás hlavní město Praha a neobávejme se vyjádřit svůj názor.

 31. Lidi s týmto vysoce souhlasím…a proto se ptám jestli to bude i v usteckém kraji a jestli ano tak kde…Děkuji za případnou odpověď…Do zbraně!!!

  • Já pokud umím číst a nejsem snad ještě slepí, tak nahoře v článku výzvy se píše, že protestní akce, by měli být ve všech spádových městech, všech okresů. Z
   důvodu, že né všichni lidé mají ještě dostatek peněz nato, aby mohly přijet do Prahy. No Lucko a tobě to řeknu, asi takhle ob jeden článek směrem dolů ,já vznáším obdobný názor,ale myslím si že výzva „Do zbraně !!!Lide Český!!! tu byla za prvé dřív a za druhé mám takový pocit a asi né jen já,že to zde je takové umírněné v názorech. Já když jsem po novém roce napsal představitelům Holešovské výzvy, jaký je program Národní rady, že doufám že se nebude střílet do lidí. Tak do dnešního dne nikdo na tento dotaz nereagoval. Tak že si mohu myslet cokoliv. Navíc já bych si taky přál, aby nějaký představitel veřejně vystoupil a řekl kdy ,kde a v kolik hodin,. potom by to bylo, jak se říká v Rusku všechno jasné!

  • je mi z toho na zvracení…kdyby jsem to založil já, tak bych okamžitě reagoval a ne se schovával……takže jelikož je 3.3. sobota….tak v 15:00 u koňe v Praze…budu tam a je mi uplně jedno,co tam budu dělat…….dám si cigárko a budu stát…když se slezou lidi,tak se zeptám jestli si nezajdeme ulevit ke dveřím té sněmovny nebo co to je za chlívek……snad tam bude někdo s papírem a bude řvát už z dálky…:,,Lidi neblázněte…My odcházíme!!!“…jak ne tak se těšte protože tam půjdu s rákoskou 😉 a sto ran každýmu…kdo bude bránit obsazení těch vašich proprděných křesel…potom bych to viděl, že by někdo mohl vznést tyto otázky…1.-Jste spokojený lid????……2.-Hodláte dál snášet tu dětskou hru na šest (šikanu celého národa) a za 3.-Co teď???…nehodlám někoho umlátit (a bůh ví, že bych moooc chtěl)…….protože jsem dnes nakupoval….mléko, vejce, toaleťák, nějaké maso, tři čokolády, mouku, cukr a vlašský salát……uplně běžný nákup…bez pečiva….a platil jsem asi 800,- korun…800 a domů jsem nedonesl skoro nic…za to bych někoho praštil mezi oči lopatou…….když nedokáže zakladatel konat…tak si to udělám po svém…moravské vrabec proti lvům……odsouhlasíme si to sami….na nikoho ,,chytrého,vysokoškolsky vzdělaného, staršího a moudřejšího“ není spolehnutí…jste tady moc dlouho pánové a dámy z politických vrstev…….jen by tam mohl vzít někdo megafon…ten nemám…ale sroluji si klidně kus papíru…nejsem žádnej blbec…jsem moravák a nikdy jsem ve škole nepropadl…vyhnul jsem se spoustě konfliktů díky tomu, že poslouchám a pak rozhoduju…jestli dát do držky a nebo pozvat na pivo a promluvit si…a to už je první důvod…proč jít se mnou……nikomu to nerozkazuju…ptám se…jdete lide český???…bez zbraní s rákoskou…dát na prdel těm našim vysmátým tajtrlíkům…s krycím jménem…zákonodárci…..tak co?????…a neberu si nic na triko…jedeme v tom uplně všichni…a VŠECHNY nás nechytnou…VŠECHNY NIKDY!!!…stačí pípnutí…pípnutí milionu lidí je silnější než ozvučení za miliardy 😉

 32. To je moc hezký co tu všichni píšete, ale kdo to organizuje? V kolik to začne? Mám pocit že se o tom jen mluví, ale nic se nestane ani 3.3. ani 15.3.!:(

 33. Myslým ,že tato výzva ve finále vyšumí naprázdno. Jelikož to nikdo neorganizuje . Proto si dovolím upozornit na organizovaný odpor vůči režimu ,který je plánován na 15.03.2012 . Zadáte-li do vyhledávače http://www.narodni-rada.cz/ dozvíte se více. A jsem přesvědčen ,že tato cesta je podstatně schůdnější a i podstatně více podporovaná a proto přidejte se i Vy a pojďte 15.03.2012 do ulic.

  • Ne že bych chtěl akci ohlášenou na15.3.2012 nějakým způsobem znevažovat nebo dokonce lidi od této akce odrazovat. Jenom bych se chtěl zeptat, kde jsou ty tisíce možná i sta tisíce letáků, které měli údajně zaplavit ČR. Kde zůstali vozy s aparaturou, které měli informovat občany o situaci ohledně výzvy.Promiňte mi, ale myslím si,že hlavní město Praha by si zasloužila o takových to akcích něco vědět. Tak že se ptám, jakým způsobem bude celá akce realizována a kdy o tom bude veřejnost vyrozuměna. Do této akce zbývá pouze 1 měsíc a mám, takový dojem, že o této akci proti vládě a vedení státu ví tak málo lidí, že mám obavy i o tuto akci. Mohl by tady napsat někdo z národní-rady, která media budou do této akce zainteresována a kdo bude pro veřejnost zprostředkovávat celou akci? Děkuji.

   • 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 ha ha ha ha ha ha ha ha 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha……………uffff………..tak jsem se zasmál……jako malej 😀 😀 😀 víte vůbec,co znamená MYSLET???……UŽ JE MI TO JASNÉ……Nic,Nikdo,Nikde,Nikdy,Nikomu…pět ,,N“ našeho národa…Nic se nestane…Nikdo nepříjde…Nikde nezazní KDE DOMOV MŮJ…Nikdy lid nedosáhne svého…Nikomu nemůžeme věřit……….čert vem ,,povstání“ … stejně je to nesmysl….chtěl bych jen jedinou věc…..ZÁKON!!!…ne bludiště, kde si každej hledá svýho bludišťáka!!!!!!!!!

    • Já osobně si myslím,že se nic konat nebude.A potom teprve v televizi o této srandě budou mluvit.Jsme národ zmetků.Pravý Český národ neexistuje.Lidi nechávají radši do sebe kopat.Prosím Národní radu o zaslání nějakého letáku.Nikde nic nevidím. Uvidíme 15.3..2012.Potom si večer pusťte všichni telku.Tento národ,by se měl stydět!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Přešně, mluvíte mi z duše, je 15.3 Kaufland je plný lidi,schánějích Kalouskova vejce,NEBUDE SE DÍT NIC , tak pak nefňukejte………kdepak Češi,dobře vám tak

 34. Souhlasím s tím že se už musí konečně něco udělat s těmi zbohatlíky z řad politiků a podnikatelů.Musí vrátit co nakradli.Zbude pak dost na vyšší platy pro poctiví pracující a podpory pro potřebné.
  Ale násilím se nic nevyřeší.Taky změna na nejvyšších postech nezaručí že nám budou vládnout samí poctiví.Zas přídou lidé kteří si budou chtít jen nahrabat.Člověk je už takový.Musí se změnit především zákony a dbát na jejích dodržovaní.Když zato budou vysoké tresty a pokuty,většina si to rozmyslí.Ale měli by být adekvátní.Je rozdíl když dostane pokutu bohatý podnikatel,anebo dělník s platem 8000kč.
  fandím a určitě se zučastním….

  • Když naši vládní činitelé se s takovou ochotou ohánějí poměry v USA, proč třeba ministr spravedlnosti soustavně předkládá návrhy zákonů, které jsou vůči veřejnosti nepřijatelné.Proč například osoba, která způsobí loupežné přepadení a přitom způsobí ublížení na zdraví poškozenému u nás dostane trest od podmínky, až do 10 let odnětí svobody. Za úplně ten samí čin v USA jsou tresty od 15-35 roků vězení dle rozsahu poškození. Ve většině těchto států za úmyslné zabití jsou tresty doživotní. U nás jsem se setkal v nedávné době i s podmíněným trestem. Tak kde si myslíte, že je chyba. Podle mne v systému. První co se musí zajistit po převzetí moci ,bude nastavení zákonů, ohledně práva. A né jako po roce 1989, kde dostali zelenou zloději, tuneláři a dokonce vrazi, které nám Havel vypustil do společnosti, za účelem vytvoření strachu mezi občany. To co tu provádějí exekutoři se nedá nazvat, jinak než obyčejným tancem hyen, nad bezbrannými občany. Do dnešního dne s tím ministr nic neudělal. A ani nepočítá s velkými úpravami vůči exekutorům. Ta omezení, která před časem navrhl se budou týkat převážně občanů. Tak že i takové otázky si musíme pokládat. Také si myslím že do řídících funkcí, by se měli nominovat jen slušní a poctivý pracovníci, ale když selže, měl by následovat přísný trest a příště, by si každý rozmyslel, něco podobného zopakovat. Ti lidé, kteří tohoto systému zneužívají momentálně ve svůj prospěch, musí veřejnost umět pojmenovat a justiční orgány po zásluze dokázat potrestat. A korupce : ve svém 57 letém životě, jsem nikdy nikomu vědomě nedal ani haléř a taky jsem od nikoho nic nežádal a nepřijal. Pokud budou lidé konat obdobně, tak máme korupci vyřešenou do 24 hodin. A né jak nynější vláda, která téměř 2 roky zde mluví o něčem, co nikdy nehodlá splnit a ani uskutečnit.V tom je celý problém vládnutí, těchto lidí.

   • Všechno je na prd…nikdo nic neudělá…všichni chcípnem jako devadesáti letí dědečci a babičky v kamenolomu za 15,- hrubého na hodinu…a nebo se začne jednat…KU*VA JÁ NA TO DLABU…JDU PROTI VLÁDĚ…sak*a ani nevím co to je vláda…….tomu svinstvu se dá říkat jen svinstvo…nebo bordel…hasta la vista k*eténi…najít mě a zavřít…to je jediná možnost…jinak budu ŘVÁT…a vydřu si svou rodnou zem zpět…vlastně ne zpět…ale do čista!!!…klidně sám…proti tanku s vidličkou!!!…..ZA VLAST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Vysoce stebou souhlasim!!!Nebudeš Sám já jdu s Tebou…i když jsem žena tak pujdu klidně i s holíma rukama proti tanku…Ku*va..Snad je to Naše země,Naše vlast…!Tak proč být jako návštěva která je omezována vládou..!!!Definice vlády:není to žádná vláda ale jenom chlív nevychovanných kr*ténu!!!Který si zobou aby mněli ONI život jako v peříčku a MY tu musíme dřít za NĚ!!!Jsou to jenom demen*ní nemakačenka který se říděj heslem „Hamty,hamty a’ť mám vice než Tamti“!!!! a vše odserem jenom MY!!! Do zbraně!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Za VLAST!!!!!!!!!!!!!!D.Lando….Vím že to pozoruješ,jsi přeci vlastenec!!!!!!Tak se přidej K NÁM!!!!

     • Dobrý ale s tím D. Landou bych byl střízlivější. Ono to není všechno tak, jak to vypadá? Před několika dny měl vystoupení na Slovensku a znáte novináře?
      Okamžitě dotaz, jestli podporuje stávkující na Slovensku a náš milý všemi uznávaný David Landa se rozpovídal.V první chvíli jsem si myslel, že je to brífink některé pravicové politické strany v Česku. Ale když se obsáhle začal vyjadřovat o smysluplnosti svého turné a že novináři ho občas omylem spojují s názory ohledně politiky. Tak že tak to není,že jemu jde vždy a především o účast na jeho vystoupeních. Prakticky řekl, že ho v podstatě politika nezajímá. Prý mu jde pouze o plné sály. Tak že si myslím, že tudy cesta nevede. Občane se budou muset poohlédnout po nějaké jiné modle národa,která je ochotná za občany i něco říct a né se jen schovávat. Víte ti starší, jak to bylo s našimi umělci po roce 1989, jen ke korytu se hnali ale zodpovědnost jim je cizí dodnes. To máte jako s tou novou hymnou, Někdo si vymyslel bojový chorál s dob husitských nepokojů před 600 sty lety a myslí si že někoho ohromí. Ba naopak je v tom záměr. Proti komu husité povstali. Ano proti pánům, ale zároveň proti církvi, tak že se naskýtá otázka, proti komu chce protestovat Český lid. To by byla cesta k občanský válce. Já osobně bych protest zaměřil proti pánům. No a církev buď ustoupí od svých záměrů,a nebo se budeme muset rozloučit. Já bych byl pro první variantu, protože i při sčítání lidu v roce 2011 vyšlo najevo, že církev v České republice moc příznivců nemá. Také
      Kalousek se včera modlil, aby na místo udělení titulu kardinál Dominiku Dukovi ho papež nesrazil ze schodů zato, jak s Českou vládou okradli vlastní občany.

      • 3. 3. v 15:00 u Koně…zastávka metra Muzeum…,,Václavák“ ….já tam budu…a chci jít proti chamtivím a tlustým hamounům…ve zkratce politikům…k čemu letáky a auta???….k čemu zbraně a nepokoje???…s úsměvem jdu proti nim…s úsměvem pro čechy tipickým budu hlásit:,,Tohle je poslední kapička…pohár přetekl…HA HA HAAAA!!!“ …třetího třetí ve tři…tři hodiny odpoledne je doba andělů…kdyby to zajímalo i věřící 🙂 třetího třetí ve tři hodiny odpoledne…mě asi odnese nějaké komando a já s úsměvem a písní na rtech budu řvát :,,Já chci k soudu 😀 … já chci mít svoje práva!!!“ … a nikdo mi je nebere…ale ty práva co mám…tak se dají obejít a nakonec jsem vlastně nesvéprávnej…stačí si zaplatit právníka…kterej to zařídí že???

       • Milý Davide, opravdu se mi moc líbí Tvé příspěvky. Škoda, že odvážných lidí s úsměvem na líci neni víc. Nic jiného nám asi nezbývá, než se pravidelně scházet asi každou sobotu u koně pod ocasem a třeba tam budeme nejdřive my dva, pak tři a za pár let i celý nebo skoro celý národ. Asi to chce trpělivost a po kapkách. Nevěřím, že příjdou 3.3., ale já se pokusím a pak zase 15.3. a pak. . . se uvidí???Lidi se prostě bojí, škoda.

 35. Doufam žejeto myšleno vážně protože tohle posílám všem známý spolu s informací že to maj poslat taky všem !! Dal jsem vědět asi 200 lidí což by mohlo způsobit rozšíření po celé ostravě !! Moc si přeji aby se toto uskutečnilo… nebo kdokoli víte o nějaké větší organizaci lidu připravující se na toto povstání neváhejte a dejte mi vědět nebojím se a jsem ochoten položit za tuto akci život.

 36. Hej lidi už delší dobu mě vytáčí způsob naší vlády… škoda mluvit jaké neuvěřitelné drzosti den co den provádějí a jaké sumy si rozdělují !! To snad už všichni víme a prosimvás nebuďte BLBÍ nenechte si srát do úst ! Já sem 100% pro sesazení vlády ručně stručně ! už sem i přemýšlel že se pro naše děti obětuju a nechám se roztrhat trhavinou právě tam kde se sebou vemu i většinu vlády !! ALE lepší by bylo sjednotit se jenas 10000000x víc než jich z celou bezpečností i armádou … Přestaňme už jen nadávat a brblat jací sou hajzli a konečně KONEJME !!! ŽIVOT MÁTE JEN JEDEN A CHCETE HO PROŽIVOŘIT NEBO PROŽÍT ?

 37. Myslím ,že není zase tak důležité kdo tuto výzvu vymyslel a sepsal ,ale to ,že lidé reagují a jsou ochotni i takovouto výzvu vyslyšet. To znamená ,že už je opravdu lid připraven povstat proti útlaku mocipánů. Je zřejmé ,že již pohár trpělivosti českého a nejen českého ,ale i ostatních národů začíná být plnný a mnohde již přetéká a my řadový občané jsme již připraveni vlády svrhnout . Co se bavím v práci a ne jen tam ,ale i mimo práci (lidé jsou připraveni naše politiky už i linčovat) . Stačí ,aby se skutečně jeden postavil do čela a dal jasný pokyn (kdy ,kde a v kolik hodin má ličování začít a sám se postavil do první řady davu) . Jsem přesvědčen ,že lidé půjdou a budou ochotní tuto vládu svhrhnout. Jenom taková poznámka na okraj ( optimální doba pro takovéto akce je ve státní svátek ,kdy mají pracující volno a za druhé musí být slušné počasí ) . Pokud toto někdo dokáže skombinovat ,je převrat jistý. A tentokrát už asi nebude „sametový“.

 38. Lidé!!!Prostě je v mém okolí obyčejným, slušným lidem naprosto JASNé,že takhle dál to NEJDE!!!co reforma ,to nový bič na nás… politika je mafie provázaná s kapitalistickými mocipány kteří mají takový žaludek dělat svinstva že většina ani netučí jak moc špatné to už dávno je!!!pokud si někdo tady myslí že je to ještě OK,nikoho takového ve svém okolí neznám-s těch kteří máme děti,chceme pracovat v práci pro české lidi a dělat prostě věci normálně.

  • Do zbraně!!! Lide český!!! Pokud se nejedná, jako v Holešovské výzvě o podvod na občany ČR. Snad se někdo přihlásí ktomu co zde vyvěsil? Pokud né, tak je to ten samí podvod? Možná že je doma zalezlí a čeká co ta jeho klukovina přinese. Pak bych mu ale dal aspoň čtyři kalouskovky, aby si to pamatoval, pro budoucnost.

  • Ale obezřetně Toničko.Osobně mám informace, že ze strany Holešovské výzvy, se jedná o kardinální podvod na občany Českého nárda. Stěmi, kteří za ně vystupují na internetové veřejnosti, jsem měl možnost komunikovat. A mohu vám zdělit, že se vůbec nejedná o kumunikativní lidi, ba naopak je to společenství arogantnich a nepříjemných lidí. Celí jejich systém je založený, jako piramida. Na vrcholu je p. Alexandr Babiš,hned pod ním Vít Bárta a další v minulosti nuspěšní občané, ať už v běžném životě a nebo v politice. U některých obojí. Mají akorát velké ambice a arogantní vyjadřování vůči veřejnosti, tak i jednotlivcům. Sám jsem byl přítomen několika výpadům na diskusním fóru vůči jednotlivým občanům. A to né jenom prvky arogance, ale i verbálnich urážek., ktére bych si nedovolil zdělit na adresu, ani těch největších nepřátel. Ve většině případů, které jsem měl možnost dohledat se jedná o bývalé policisty, neůspěšné právniky a vyřazené důstojníky z armády. Pro to se v Holešovské výzvě hovoří o tom, že policie, ani armáda proti nám nepůjdou. U mnoha z nich jsem zjistil, že byli členy KSČ, ale všichni svorně tvrdí, že tam vstoupily jenom stoho důvodu,aby se dostali na vyšší funkce a nebo v budocnu, jejich děti na vysoké školy. Shrnuto do celku obyčejná vyčůranost, jako u všech straníků. Tak,že toto jsou moje poznatky s celou Holešovskou výzvou. Každý může zvážit, co je pravda a co by mohla být lež.

  • Proč podvod na občany?Jsem přesvědčen,že spousta lidí podporuje H.V.A letáky již se objevují.Já budu v Brně jak 3.3. tak 15.3. v 17 hod.Podpořte výzvu,sjednoťte se,jinak se nám budou pořád vysmívat.

   • Vy co tady se snažíte zamezit povstání tak vás bychom měli jako první pověsit a předhodit davu… Lidi vůbec ty pesimistické hňupy neposlouchejte a jednejte každý sami za sebe… vylezte vtu sobotu dotěch ulic, naty stanice… jak bude u každé stanice banda rozčílených a státem ožebračených lidí tak jsme vyhráli !! Nebo se snad chcete dále dívat nato jak si naši politici s úsměvem před kamerou dělají s našimi penězy totální hovadiny.. dělí si je mezi sebou … dost.. toto nemá cenu psát všichni víme jak se díky nás vláda má… toto lidi musí skončit jinak zažijem peklo… já chci mít jednou rodinu ! ale nemám nani ani nevím jak to udělat abych měl !! sem vyučený zdravý přesto mi nikde v práci nedají ani polovinu toho co bych ka založení rodiny potřeboval ! A riskovat že rodinu neuživím nepřipadá v úvahu bud uživím a nebo žádná… sere měto strašně.. ale ne co dělají politici !! ale to že vám !! STÁDU TUPÝCH SPLACHOVACÍCH OVCÍ TO NEVADÍ !!!! PROČ ???? PROOOOOČ ? NECHÁPU VÁS DYT VY SE NECHÁVÁTE VĚDOMĚ ZOTROČOVAT !! A NEDĚLÁTE NIC JEN NAD PIVEM NADÁVÁTE… JAK MALÉ DĚTI … NECHÁTE SI LÍBIT TOTÁLNĚ VŠECHNO OD VŠECH ?? TO JSTE TAKOVÍ ZBABĚLCI ŽE NEŽ BYSTE SE VZEPŘELI TAK RADŠI SE NECHÁTE ZOTROČIT ?? PROSÍM LIDI PROBERTE SE !! STÁTNÍ SYSTÉM KDYBY HO VEDLI POCTIVÍ LIDÉ MÁ PROSPEROVAT ROZVÍJET SE A RŮST !!! A MÍSTO TOHO SE ZADLUŽUJE NEUVĚŘITELNÝM TEMPEM !!! TZN !!! ŽE NEJEN ŽE NÁS OKRÁDAJÍ SPROSTĚ O NAŠE DĚLNICKÉ MILIONY, ALE KEVŠEMU JETO TAKOVÁ BANDA IDIOTŮ ŽE STĚMI PENĚZY NEUMÍ ANI NAKLÁDAT…. VŽDYCKCY SEM SI MYSLEL NA POLITIKA MUSIŠ MIT VHLAVĚ… ALE PRD… TED VIDÍME JAKOU PRÁCI ODVÁDĚLI … VŠUDE ZTRÁTY KVŮLI CHYBÁM V ÚČETNICTVÍ !! COTOJE TOTO ??? CO TO TAM SEDĚLO A BRALO TĚŽKE PRACHY ZA TO ŽE CHYBOVALI V UČETNICTVÍ ZA LEMPLA ?? SNAD BERE TAKOVÝ BALÍK MĚSÍČNĚ PROTO ŽE ODVÁDÍ DOBROU A SLOŽITOU PRÁCI… ALE PRD !! BYLI TO ZNÁMÍ ZNÁMÝCH POLITIKŮ… A POSTY VE VLÁDĚ A HLAVNĚ TY ÚŘEDNICKÉ SI ZASE ZAJISTILI POLITICI SVÝM SYNŮM VNUKŮM PŘÁTELŮM ZKRÁTKA BLÍZKÝM.. ZNÁS UDĚLALY OSLY A JEN ZKOUŠÍ CO VŠECHNO SI NECHÁME LÍBIT… TAK MĚ NESERTE !! JÁ TŘEBA TADY TUTO ZPRÁVU NAMNOŽÍM A ROZLEPÍM PO PULCE OSTRAVY NA TY FREKVENTOVANÁ MÍSTA… PŘINEJHORŠIM POKUD SE NIC DÍT NEBUDE TAK VÍM KDE SEHNAT DOST VÝBUŠNINY NA SROVNÁNÍ VĚTŠINY VLÁDY SE ZEMÍ… A PROHLAŠUJI ZDE ŽE SE NECHÁM OBĚTOVAT PRO VÁS CO MÁTE RODINY A CO ZAŽÍVÁTE PEKLO A PRO XXXX DALŠÍCH RODINY KTERÉ DÍKY MĚ BUDOU ŽÍT !! UŽ SEM STÍM PLNĚ SMÍŘEN… ACOMĚ ZARÁŽÍ ŽE TOTO NEBO O NĚJAKÝ PODOBNÝ ATENT SE NEPOKOUŠEJÍ LIDI DENĚ… VY BLBCI SE RADŠI ZTE KRIZE OBĚSÍTE !!! JETO NORMALNI ?? NEBYLO BY EFEKTIVNĚJŠÍ POLOŽIT TEN ŽIVOT ZA NĚCO ???!!! PROČ KDYŽ SE CHCETE ZABÍT ZMAŘIT SI I NÁM ŽIVOT JEN TAK PRO NIC ZANIC… VY NECHCETE POMSTU TŘEBA ?? JÁ NEVÍM MĚ NĚKDO DOHNAT AŽ K SEBEVRAŽDĚ… TAK MI JETO JEDNO NEMÁM CO STRATIT A POKUD UŽ SI VZÍT ŽIVOT TAK S POKUSEM ŽE ZAMUJ ŽIVOT SE ZAPLATÍ SPRAVEDLNOSTÍ !! CHÁPETE TO NE ? TY SVINĚ VÁS DOHÁNĚJÍ NA PROVAZ A VY MÍSTO TOHO ABYSTE SE JE JAKKOLI POKUSILI ZLIKVIDOVAT TAK POKORNĚ VKLÁDÁTE KRK DO OPRÁTKY !! TJ VŠE NEBUDTE POSEROVE !! VYSERTE SE TEN DEN NAPRÁCI…. VEMTE ZKUCHYNĚ NOŽE TYČE COKOLI A KAŽDY ZASEBE VYJDĚTE SMĚREM K POLICEJNÍ STANICI…KAŽDÝ ZASEBE JEDNEJTE ! VY SI ZHODNOTTE SITUACI A UVĚDOMTE SI KAM NÁS TO VEDE NEOHLÍŽEJTE SE NA NÁZORY OSTATNÍCH TROTLŮ SKEPTICKÝCH KEŘÍ SOU NEJVĚTŠÍ UBOŽÁCI BO MAJÍ Z VLÁDY TAKOVÝ STRACH ŽE ANI NEMŮŽOU UVĚŘIT NĚJAKÉMU POVSTÁNÍ…

    JÁ ZASEBE POVSTANU, UDĚLEJ TO I TY. NENÍ TO ŽÁDNÁ PRÁCE JEN VYJÍT Z BYTU K POLICEJNÍ STANICI … NIC SLOŽITÉHO… SER NA OSTATNÍ JESTLI DOU NEBO NE STAREJ SE OSEBE A VYLEZ VEN ! NIC SLOŽITEHO A POKUD BUDEM NORMÁLNÍ LIDÉ TAK VYJDEM !!

 39. Podívejte se na presidenta republiky, né že zapříčinil rozkradení celého státu se svými kumpány, ale ještě na víc vycestuje z ČR a opět krade. Jakou nám může dělat ve světě takoví to člověk reklamu. A vůbec se za to nestydí, naopak stále se snaží tady radit lidem, jak se mají chovat, když on sám se chová, že by jeden brečel. Celý svět se tím baví. Navíc denně se vynořují dalši a další aféry ohledně tunelování Ministerstev, ať práce a soc. věcí, dopravy a nebo zdravotnictví, A hlava státu s premiérem nic nekoná. Já si myslím, že jen s tohoto důvodu, by měl okamžítě odstopit pro ztrátu důvěry president, ale i premiér. Na co čekají a jaké mohou mít preference. No oni, když dělají průzkum veřejného mínění firmy, jako je STEM, tak se není čemu divit. A když si vzpomeneme na volby v roce 2010, jak věděli s předstihem výsledky voleb bylo, až zarážející. Paní politoložka Dvořáková nám podávala iformace dopředu s takovou přesností, že kompůter, byl proti ní kruhadlo na brambory. A ty Plzeňská práva hm-hm-hm. Co to může být za školu, když děkan Růžíčka je nesvéprávný a on to za rok na něm nikdo nepozná. A takový odborník ministr Pospíšil s nim dokonce spolupracoval věříly byste tomu, já tedy né. Oni jsou zralí, jak to tak sleduju na výhazov všichni.

 40. Souhlasím a jdu do všeho co je proti vládě zlatý komunisti a povstání je snad jediná věc která by měla cenu a nějakou váhu jen nevím kde a jak se přidají ozbrojené síly a jednotky které pujdou do povstání s námi.

  • Martine tak na toto moc nespoléhejte?Těm je bližší košile než kabát. Ale nabyl jsem přesvědčení, že naštvaný občan dokáže víc, než ustrašený voják nebo policista. A o těch komunistech no nevím nevím.?To co tam předvádějí tito rádoby komunisti občana moc nepřesvědčují. Myslím v těch poslaneckých lavicích. To jejich přiklánění, jednou sem podruhé zas tam. Komunista musí jít razně a vzpřímeně na vzdory osudu! A jesli to tito pánové neumí, tak ať ty legitimace odevzdají a věnují se něčemu jinému. Třeba houbaření. To by jim možná víc vyhovovalo. Každý si musí zvolit tu správnou cestu. Ten kdo to nepochopí musi a bude zákonitě trpět. Jinak přeji hodně zdaru. Ať nám to už konečně výjde? Aby ti šupáci zmizeli v propadlišti dějin Českého národa. Myslím, že 22 let je dlouhá doba.

   • Vážený pane
    Nevím, jak Vy, ale já ty rázně kráčející komunisty zažil a jestli Vám se líbilo pod StB-áckým karabáčem, tak mně ne. Copak nedokážeme prosadit si demokracii? Už si nepamatujeme na fronty na banány, toaletní papír, maso, vložky a kdoví co ještě? Poučme se z historie. Jestliže něco vyneslo Europu nahoru, tak to nebyly komunistické žvásty Marxe, Engelse a Lenina. Rovněž to nebyl liberální pragmatizmus po Klausovsku. Byly to křesťanské mravní zásady nebo chcete-li slušnost. Vraťme slušnost na výsluní, kde ještě nedávno byla a budeme odměněni. Přeji nám všem mnoho úspěchů.

    • Vážený pane, zřejmě skrze vás a vám podobným zde nastal rok1989? Já tedy nevím, jestli žijete v nějaké zapadlé vesničce nebo někde v pohraničí, ale můj názor je, že zboží rozvážené za minulého režimu bylo rozváženo podle harmonogramu. Pokud jste u vás nebyli dostatečně zásobeni zbožím, tak bych měl dotaz, koho jste o tomto problému informovali. Já jsem v té době bydlel v okr. Svitavy a tyto problémy, které popisujete nepamatuji a ani jsme se s nimi nesetkal. Ale vzpomínám si, že jednou byl článek v tisku, že snad v nějakém okrese tyto dodávky vázli, ale na základě stížnosti spotřebitelů byla zjednána náprava. A jestli se vám někdy nestalo, že jste přišel do obchodu a oni tam dané zboží nemají, tak až přijedete do Prahy na protestní akci 3.3.2012, tak vás do takových obchodů zavedu. A s těmi StB-áckými karabáči, no nevím je mi 57 roků a v životě jsem se s nimi nesetkal. Je tedy pravda, že jsem proti režimu nikdy veřejně nevystupoval a proto si myslím, že toto bude jeden z důvodu proč se o mne a mé příbuzné a známé nikdy nezajímali. Vždy jsem se zajímal jen o práci a kolektiv. To je vše.

     • Děkuji za Váš názor, pane Kalousku, za komunistů mi bylo pouze 16 let. Nyní je mi 37. Cítila jsem se dobře.Kdo v mých letech nadává na KSČ, tak je hlupák. Neví o čem mluví.Když se jich osobně zeptám co se jim tak strašného dělo, sami nevědí. Snad jen to oslovení soudruhu, jo a 1.Máj a různé svátky a držení smutku, když někdo ze státníků zemřel. To je fakt tragédie. Jak říkáte, když se člověk politicky neangažoval, zas tak strašné to nebylo. Co bylo špatného na tom, že lidé měli čas pro zábavu i v zaměstnání? Potom i v soukromí? Chybí mi dětský křik na hřištích. Teď jsme všichni u PC a unavení touto dobou.

    • Kdyby bylo teď, jak to bylo za komunistů, já bych každý den zpíval a poskakoval radostí. To, co se teď děje přehází každou míru. Komunisté nebyli žádný ideálové, ale pracovali pro národ a ne bohatli, jak ta dnešní máfie na úkoř poctivých pracovníků. Je škoda, že KSČM už nemají síly, aby něco konkrétního zorganizovali. Jsou tam starší lidé, před důchodem, ale proto mají aktívní mládež. Ti dobře uvědomují situaci a jsou ohotni převzít od starších vítěznou vlájku.

 41. ano je konečně čas stím něco udělat.Budou nadávat na komunisty.že byla fronta na banány,ale kdo dnes má na nájem.Kdo z lidí může jít marodit kdo z lidí může jet na dovolenou platit školy šetřit na důchody kterých se nedožijeme.Přes 20let po revoluci a jsme jak za první rebubliky.Vlastně jen obyčejní lidé protože ja půl milonu měsíčně neberu.mám plat 12tísic a najem 9tisic.nemám peníze na nic

  • mluvil jsem s jedním učitelem…co prej odučil spoustu těch tam nahoře(ve vládních kruzích)…na každého něco ví…nemá peníze, protože nájem a výdaje se rovnají jeho důchodu…ale on s tím počítal. Když začínal být ,,nepotřebný“ tak prodal auto a nechal si jen tažné lano…nemusím to snad dál rozebírat…a říkal ,,živého mě nedostanou…mě nikdy!“ …a tak mi řekněte naši drazí politici…to chcete aby jsme pochcípali???…chcete nás drtit tak dlouho, až my,,,poslušné ovečky…seskáčeme z útesu na kamení???

  • Jsem toho samého názoru a navíc nikdy mi ty banány nechybéli a když to dneska vydím, jak to nabízejí lidem shnílé, tak se mi s těch křiklounů na Václavském náměstí v roce 1989 dělá špatně. Zvonili jste máte banány a jako opice holu prdel. Dobře vám tak. Doufám že konečně dostanete rozum. Podívejte se kdo nám vládne samý zloděj a podvodnik, Od presidenta republiky až po posledního úředníka.

   • Pane
    Nebyl jste to zrovna Vy, kdo tady soptil a vyřvával cosi o arogantních lidech kolem Babiše. Proč jste najednou sprostý? Chováte se přesně podle plánu, soudruhu. Jak dojdou argumenty, vytáhneme ponižování, urážky a karabáč. čEST!!!

  • Máte pravdu, ale za to nemůže demokracie. Za to může hrstka pánů, z kterých valná část byla komunistama, které tak opěvujete.

 42. Vše ok 😀 ani jeden jsme se nepochopili, ale myslíme na to samé. Na lepší časy. Jáké by to asi bylo, kdyby všichni ti mocní podvodníci šli k čertu a místo nich povstali ti, co myslí vážně svůj slib…ne dvacet nějakých slibů…ale každej ten jeden svůj. Určitě jste moudrý a to už jen protože jste starší než já. A jestli se dozvím, že vás chtějí zničt…postavím se za vás…ať házejí špínu a ukazují si prstem…babička mi říkala dvě věci – Na každou svini se voda vaří – a – Postřelená husa první zakdáká…myslím, že když půjde v čele jeden ,,co do toho vidí“ tak nebude krveprolití…když s ním půjde někdo…pěkná ženská :D…tak i ti agresivní policajti vyměknou 😀

 43. No pane Kalousek
  Je hezké co tu píšete ,ale jak jednat?? podle Vás???
  Myslím si že stávka je dobrý recept na tuto beznaděj,českého lidu.
  Jak proběhne a co bude?? Tak jednejte jak píšete ,ještě je čas!!!!

 44. SVATOPLUK ČECH
  Jsme slabí, malí – Dosti těchto řečí!
  Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.
  Oč byla Hellas, byla Roma větší,
  než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd?

  Jak směšné byly našich předků cepy,
  když celý svět se zdvihl proti nim,
  a hle, svět celý zdrtil vůdce slepý
  a Táboru se klonil věčný Řím.

  Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů,
  a budem vojsko netušených sil!
  Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,
  a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

  DOSTI NÁS (Jitřní písně, 1887)

  Autor: ČECH SVATOPLUK
  Dílo: DOSTI NÁS

  • Nevím Radku, jak u vás,ale u mnoha občanu čas už dozrál do času nečasu. Myslíte si, že obyčejní lide, kterým denně klepe exekutor na dveře mají ještě tolik času, aby mohli vyčkávat na lepší příležitost. Myslíte si, že mají dále čekat, jak to všechno dopadne, Ne né pane, tito lidé pokud se nevzpřímí a neřeknou, tak už dost, už toho máme plné zuby. A teď se budete konečně chovat, tak jak si budeme přát my občané tohoto státu. A né, že polezete do zadku kdejaým přivandrovalcům. Podívejte se na socany, ti už by na hradě vyděli nejradši občana USA, Nebo ta TOP-09 Ta by tam vrazila člověka, který na 100% zaspí i svoji smrt. A navíc není, ale vůbec soudný, aby si řek, tak na tohle už nemám.Také jsem tu vyděl a četl článek, jak se připravuje do vedení státu p. Babiš. Já si myslím, že ten do budoucna bude mít moc práce s vysvětlením původu miliard, které získal určitě né náhodou. Už i Romové si dělají legraci, že až budeme volit prezidenta, tak máme volit faláře a nebo biskupa, že ten ví kde je bůh a bůh ví, kde jsou v tomto státě peníze. Tak se nad tím zamyslete, až budete příště mít pocit, že byste se měl vyjádřit k dané tématice. Vím, že jste to nemyslel špatně, ale doopravdy, ten čas už dozrál.

    • Tento text koluje už několik týdnů po internetu, jak už jsem zde v komentáři uváděla.
     Proto jsem ho nijak neupravovala ani stylisticky ani pravopisně.
     Dala jsem ho sem spíš pro zamyšlení. Osobně nesouhlasím s nějakým obsazováním policejních stanic, ale každý už by si měl KONEČNĚ uvědomit, že je čas změnit vládu, změnit zákony, zavést trestní odpovědnost i pro nové lidi ve vládě,.. dalo se by pokračovat dále.
     Copak nikdo nevidí, že se dělají dohody a podepisují zákony, které absolutně likvidují listinu práv a svobod občana?!
     A jakmile se všechny podobné zákony prosadí, už nepomůže ani protest ani revoluce, bude pozdě.
     Já jsem rozený pacifista a tolerantní člověk, ale už i já vidím, že „něco prohnilého je nejen ve státě českém“. A hlavně se bojím, že to naše typické přešlapování na místě bude mít dalekosáhlé důsledky.
     Dnes už nikdo nemůže říct, že patří do sci-fi kamerový systém pro sledování občanů, internetový systém NSA a ostatních institucí pro sledování dat a činností jakéhokoli občana, pokud se uzákoní dohoda ACTA, bude každý občas zase o hodně zranitelnější a bude se to dále stupňovat. Ono už dnes stačí někomu lusknout prsty a určitě se najde několik důvodů, proč stíhat mě..vás..nebo kohokoli jiného.
     Pročpak u nás zavedli nové (dle mého názoru neodpustitelné) reformy, proč nezvýšili minimum základní mzdy, např: za 8 tis. (pro někoho těžké dřiny) si musí být ten člověk schopný zaplatit nájem,který někde činí i vyšší sumu než je základní mzda, potom je tu energie, jídlo alespoň na přežití a ostatním alespoň mírném společenském životě vůbec nemluvím… no samozřejmě je to důmyslné, lidé takto zatlačení k zemi, kde se musejí celí uplahočení, unavení, bez života a v depresi starat především o to, aby nějakým zázrakem byli schopni měsíčně zaplatit základní potřeby, nemají prostě už sílu ani chuť ani čas ještě se starat o to, co dál na nás vymyslí ti nahoře natož o nějaké revolluce… a bude hůř.
     Zatím je nás ještě dost na to, abychom něco změnili, ale…

 45. Když tady tak čtu tuhle výzvu,ptám se proč.Proč jít do toho a tak tvrdě,začněte uvažovat hlavou.Musíte si najít veřejně známou a důvěryhodnou osobu která dokáže strnout lidi na svojí stranu a šli lidi za ním.Jinak to bude všechno blábol a nikdo tomu neuvěří.Musí se něco dělat ale s hlavou,třeba media jen se podívejte kdo má vlastně slovo.Jenom ČT ta kope za ODS a ani tím netají,MF Dnes atd.

  • Dobrý večer slečno nebo paní ?Náhodou jsem včera večer jela opravdu jak pišete utahaná,bez jiskry v oku s práce kterou nenávidím,protože bohužel jinou nemám a hlavně ani mít nebudu ,protože už jsem v letech i když si mylím,že mých 55let není na závadu,protože můj nejmladší syn půjde do důchodu v 75 letech no tak jen ta přectava je sila,ale toho já se nedožiju,protože vláda to vypočitala za nas.Nevím jak Vy,ale v naši vládě sedí dost lidí v důchodovém věku a protože nejsou opotřebovaní jako dělníci tak podle toho hlasují.A ten napad ,aby jsme vyšli jako vlastenci ,tak ten se mě líbíl.Bartoska

  • Podívejte se na ten váš net, jak se tam hádáte a navzájem se obviňujete. Myslím na té Holešovské výzvě. Byl jsem tam celé dopoledne a také jsem jim to tam napsal, jen takhle dál a jak jste rychle začali, tak rychle skončíte. My jak jsme tady, tak si myslím a jsme jednotného názoru, že jsme pro odpor, ale slušným způsobem, ané si házet klacky pod nohy.

 46. [Až půjdete na tu stanici, tak si vezměts sebou rovnou ručník, pižamo a kartáček na zuby. To ostatní si dokoupíte ve vězeňské kantýně. Prosím vás, takovým způsobem se ti grázlové od koryta nehnou ani náhodou. Proč sedíte doma a neúčastníte se protivládních akcí. Kde jste byli v loni v létě,když se v Praze protestovalo proti vládě a jejich reformám. Ruku na srdce. Já jsem tam byl, ale vás jsem tam nikde nevyděl a ani neslišel. To je nazor na ty chytrolíny co chtějí dělat v březnu tu revoluci.

  • Nemohu souhlasit………..říkat vládě demonstrací že se nám nelíbí je úplně k ničemu…….jen jsme jim pro srandu,řeknou si no oni si to tady zakřičí ale co nám ta lůze venku bude říkat….a jdou na kafe za 3 kačky,takhle naše demonstrace fungují

   • Co když politici spolu s částí elity ve skutečnosti chtějí, aby se situace změnila, ale bojí se lynčujících davů?
    Také mám pocit, že demonstrace toho moc přímo neřeší, ale když čtu „lidé, do zbraně“, tak se také divím. Okrádání lidí je asi jen menší zlo, co elity vše prováděly a provádí. Máme v sobě dost tolerance a soucitu jim odpustit? Nezvrhnout to v lynčování? Bohatě stačí, když bude normální soud, a skončí pak ve vězení, anebo cokoliv.. jen když opustí své státní posty v politice, soudníctví atd.

    Vidím chybu i v nás, že do těch supermarketů chodíme, daně platíme, kupujeme mobilní telefony, každý nový módní výstřelek, politici porušují zákony, ale žádné konkrétně zaměřené demonstrace kvůli tomu nebyly. A asi bych všechny politiky neházel do jednoho pytle, a spíš hledal mezi politiky spojence, aby transformace mohla přijít v poklidu. Hlavně asi to odpuštění. Snaha mafii vystrašit zabere jen, pokud se budou cítit slabší. Ale oni mají na svojí straně nejen policii ale i armádu. Nevím na jakou stranu by se při lámání chleba příslučníci postavili. To se nedá odhadnout.
    Armádu minulý rok ČR cvičili právě na potlačování demonstrací. Jakýkoliv pokus o násilí je přesně to, na co jsou zřejmě připraveni. Leda že by vojáci a policie odmítli poslušnost, ale …. Tento proces by možná i musel být synchronizovaný s okolními státy alespoň, protože nemusíme tušit, jakým tlakům jsou vystaveni politici.

    • Tak to vám řeknu rovnou pane Jiří. Tady se složky drží starých a osvdčených hesel. A ta zní, koho chleba jíš, toho píseň spívej. Ať se vám to líbí sebe míň, taková už je pravda. Na tyto lidi, bych moc nespoléhal. Ty jsou jako ČSSD za první Republiky. Kam vítr tam plášť. To mě vždycky říkal můj tátínek, kdyby se to někdy v tomto státě obrátilo a dostali se k moci, tak jim nevěř i kdyby se sebe líp tvářili. Oni když jim kapitál jde na ruku, tak jsou schopni se dát do kupy i s čertem. Což nám dokázali v roce 2003, když vládli a nechali mlátit české občany protestující proti globalizaci. A teď vydíme ty důsledky. Celá evropa je vzhůru nohama a naší politici se snaží do samého konce s toho vyrazit co se dá. Proto vás žádám o rozvahu.

     • Zadejte si-aktuální dění-a tam je vše kolem této demonstrace-Holešovská výzva-kdo a kde tu demonstraci vede,ale ,svitavy-na koho se obracet sem nenašla,

  • VIDĚT!!!!!!!vypadá to hrozně z Y…..Jinak,máte pravdu,ale bohužel si musíte uvědomit,že tato vláda tento systém svého řízení( rozkrádání) našeho státu nepustí jak komančové tenkrát…Tenkrát,kdyby se Havel nedomluvil a předem se nedohodli,tak systém by se stejně rozpadl,ale vzhledem k jejich domluvě,byla rázem vytvořena podnikatelská sféra(rudá,těžce rudá)…A kdo vlastně přebral otěže státu???no určitě ne,topiči,herci,spisovatel apod…ZUSTALI TAM TY SAMÍ LIDÉ,jen ty topče,herce,spisovatele apod.měli pod kontrolou…..tak takkle dopadla poslední „revoluce“ v ČESKU http://www.sds.cz/docs/prectete/rozhovor/kal_step.htm

  • NIKDY BYCH DO NĚČEHO TAKOVÉHO NEŠEL…otec je těžkooděnec a asi by mě utloukl 😀 ale už nechci koukat na všechny ty lidi, co brečí, nadávají, živoří, strádají, nemůžou si nic dovolit…i to nic je pro ně drahé…chci vědět proč si podctivou prací nikdo nedokáže vydělat ani na pořádné auto???…nechápu, proč si mastí kapsy všichni ti posedávající dědečkové s hlavou plnou podvodů a nesmyslných ,,nápadů“…všichni ti co nasazují životy dostávají rok od roku méňe…prdím vám na pravopis a interpunkci…chci abych nic z toho nemusel napsat…chci v televizi vidět někoho ustaraného, co lidu říká jak to bude těžké a prohodí vtípek tipu ,,Dnes jsem snědl opravdový rohlík a myslím, že si ho zítra namažu i máslem :)“ ……..a ne si dělat srandu z toho, co příjde směšný prachatému šejkovi…jako…,,ehm…vypadá to…he he…žeeee…si budeme utahovat všichni opasky.“ skrytý vtip…všichni to nebudou!!!!…jen ti, co opravdu dřou…a doufají, že do toho půjdou s námi ti, co chtějí dělat politiku a ne si nacpat kapsu a kufr…a druhou kapsu a třetí kufr.

   • Jdoů Kalouskovi po Václavském náměstí a Kalousek se stále otáčí za každou sukní. Po chvíli si toho všimla paní Kalousková a jednu mu hned vrazila. Vtom přiběhl, nějaký pán a plác mu jednu a plác mu druhou a nato paní Kalousková, proč mi bijete manžela. muž jí na to odpoví jé já myslel, že už to začalo.

    • 😀 😀 😀 …. to je ono…až to začne…tak to pojede samo……a teď kápněte božskou pane Kalousek…o co Vám jde???…píšete tady víc než kdo jiný…říkáte jen do toho…pak že tohle nic neřeší…a hne zase že tohle nikdy neklapne…pak si ze sebe děláte srandu????……o co vám sakra jde???…jste s námi…nebo proti???…lidi nekoušou…když do nich pořád nekopete……..a mám taky vtip 😀 …Jde světová krize po Itálii a říká:,,No to jsem ráda…tady jsem to tak krásně doje*ala.“ a pak přechází Španělsko a říká:,,No to je nádhera, jak jsem to tu krásně a podctivě doje*ala.“ a pak prochází nad Českou republikou a zvolá:,,No to mě po*er…tak to jsem ještě neviděla…sem jsem ani nedošla a jak si to tu krásně sami doje*ali!!!“ 😀 😀 😀

 47. Všude na světě se lidé ozívají.Myslím ,že mi bychom měli taky aby věděli ,že tu nejsou sami.A nehledě co bude s našimi dětmi.

 48. Sice sem četla že pokud nesouhlasím tak si nemám stěžovat ale není to úplně můj případ…. Souhlasím s fakty.. ale rozhodně nesouhlasím s typem řešení které chcete provést.. navíc policie už bude tento útok čekat. a řekla bych že se na něj velice dobře připravý… nemyslím si že máte valnou šanci na vítěztví.

   • Bojí se sjednocení lidí. Musíme vyjít do ulic a ukázat, že již nebudeme snášet
    nadvládu grázlů!!!!
    Snaží se lží obviňovat lidi, kteří nemohou za nynější stav věcí a musí platit
    jejich nadživotní úroveň.

 49. Dobrý den , já to takhle pociťuji tu nenasytnost , která se stále zhoršuje , těchto podivných existencí , výše uvedených , již velmi dávno , jen mi pořád není jasné , proč se ti nenasytní lidé snaží stále ještě více někoho obírat , když stejně jeden člověk „nemůže překonat sám sebe“ , stejně má jen omezený čas a nemůže spotřebovat i kdyby sebevíce , tak má své fyzické limity a do „věčných lovišť“ si stejně nevezme ani sous . Tak mi to připadá od nich jako jakési neúčelné snažení (to obírání druhých) , nejspíš ode dneška například za sto let o nich nebude nikdo vědět , že vůbec existovali , ať se napakovali sebevíc . Takže je dokonce lituji , že tímto nesmyslným snažením maří neúčelně svůj život a nic po nich nezůstane , co by nějak mohlo naučit budoucí lidi nějakému poznání či dopomoci k nějakému objevu a , což je mrzutější , jako vedlejší efekt své nenasytnosti pochopitelně i fyzicky životy mnohých druhých , které doženou do dluhového otroctví a učiní tak z nich lidi bez budoucnosti . Takhle jsem si to opravdu nechtěl nikdy představovat . Aneh Cualohtli

  • Pod toto se můžu jen podepsat, rozumný člověk nepochopí tuto až podzvířecí nenasytnost a mocichtivost, toto bych řekl že jsou nemocní jedinci a měli by se léčit, a ne vládnout a ovládat. Pokud nějaké povstání bude, už nemůže být „sametové.“

   • Tak za prvé, Policie české republiky čítá v poslední době okolo 40 000 příslušníků, Za druhé, buď se nedíváte na telrvizi a nebo nevím. Copak jste neviděli a neslišeli, jak česká policie zasahovala ve Šluknovském výběžku proti majoritní většině. A vy si myslíte, že ti to bezpáteřní lidé se přidají na naší stranu. Nikoliv oni budou do lidí mlátit, dokud jim to dovolíme. Prosím vás, jaký vydíte rozdíl mezi policistou v roce 1989 ( SNB) na Národní třídě, nebo v roce 2003 před Kongresovým palácem proti globalizaci a nebo do třetice už zmíněný Šluknovský výběžek. To jste doopravdy, tak naivní, že by jste uvěřili, takovím lidem. A teď, bych měl jeden nápad. Pojď me jednat o tom, jak to udělat, abychom se té sebranky konečně jednou pro vždy zbavili. A začneme hned u našich bezpečnostních složek. Potřebujeme je vůbec.Takové to lidi. Já si myslím, že občan tokového příslušníka, který jenom celý měsíc počítá co mu tato práce přinese, vůbec nepotřebuje. A řeknu vám rovnou, jaký policista by měl být. Měl by dodržovat zákony tohoto státu a né je soustavně porušovat a obcházet. A pokud je zákon špatný, tak zjednat nápravu. Podívejte se na pana presidenta Lesiho. Sám prohlásil v Čt v pořadu Máte slovo, že bude velet dokud mu to bude vynášet a když né , tak skončí. Tak očem se sněma chcete bavit.

    • bez policie nepokoje…z nepokojů boje…z bojů oběti…z obětí důvody k pomstě. Sebezničující povaha lidí je vlastnost každého z nás. Proč policii????…Řadový ,,pěšák“ snad bere statisícové částky???…ten kdo poslouchá rozkazy přece nemůže za to, že jeho ,,vůdce“ je s prominutím blb a chamtivý hňup…a dostáváme se opět k jádru věci…chamtivost…za chamtivost bych zavíral do vězení. Ne za pracovitost, ale za chamtivost. Tvrdě pracující člověk se svým cílem může být bohatý, ale když už začíná být chamtivý…měl by se zastavit dřív než začne plácat nesmysly a myslet jen na sebe…a tehdejší a dnešní policista není jedno a to samé…tehdy určitě nenadávali na své vedení…snad Vás to přivede na ty správné myšlenky………….na závěr vám řeknu tohle…vy by jste nemlátil kolem sebe, když máte staré potrhané vybavení na takové akce…musíte se zastávat těch, co si to vydupali a ne těch, co by si to zasloužili a co si za to platí!!!….a to vše za smutně klesající plat, který vám nestačí ani na půl měsíce???

     • Vy jste asi policista? Můj syn je také policista a řeknu vám rovnou, kdyby mi řekl, že ho posilají do Šluknovského výběžku a má se se tam chovat, jako gestápáci ve 40 letech, tak by mi už do konce života nesměl překročit prách mého domu. Copak si myslíte, že se v 21 století můžete chovat, jako před 100 lety. Co to z vás dělálí za lidi. Potom se nemůžeme divit, že někteří z vás se nás snažíte i na ulicí okrást na místo toho co máte napsáno na vozidle. Pomáhat a chranit si tam napište okrádat a mlátit. To by na některé z vás a není jich málo se docela hodilo. Uvidíme co si stoho vezmete k srdci. Ale radil bych vám myslete hlavou a to svojí. Nejste loutky!

      • nejsem policista 😀 možná jste to špatně pochopil. Měl jsem za sebou dlouhou noc. Při prohlížení obrázků jsem narazil na tuhle stránku. Pobavilo mě to, že lidi by měli obsadit policejní stanice 😀 😀 😀 hloupost a až poslední možnost.
       Jsem vyučený číšník a jeden občan jednoho národa…moje milovaná vlast mě stále překvapuje tím, jací jsou tam lidé. Stále jsem zklamaný a smutný z toho co se děje. Hodně lidí na všechny nadává a o všem si myslí že je to špatné a podvod…nechtějí vidět dobro protože jsou znechucení lží a drzostí některých lidí. Jsem váš fanda, ale občas Vám taky nechci věřit…jak bych mohl…já o tom nechci vědět…to je vaše volba, že jste tak odvážní a chcete vládnout.
       A o té POLICII ČR…cítím se bezpečněji když je vidím…když chrání cikány před bandou lidí, co měli s nějakým zlým cikánem špatné zkušenosti. Připadá mi to odvážné. Když je vidím bezhlavě mlátit kluka, co si o to koledovali…několikrát…připadá mi to v docela brutální, ale logické(pud sebezáchovy dělá divy a adrenalin je prevít). Když ale vidím buzeraci, bezohledné chování a nepochopitelné zákroky…připadá mi to jako špatnej vtip. Nasazují životy a nezaslouží si posměch. Nejsou jen šťastní…podle mě. Udělají práci kterou jim přikážou. Neviděl jsem, že by před tísícovkou demonstrantů stáli policajti v kroužku a bavili se o tom jestli ten jejich zásah není zbytečný…a jestli by neměli odložit zbraně. ,,Povstání a do zbraně,, 😀 to je blbost…já vládnout nechci…tím bych se vám podobal a nemohl bych tohle psát…jsem posluchač lidských názorů…v poslední době jen nadávek a povzdechů…povstat by neměl lid…ale ti co nejsou chamtiví a za dobrý skutek jim stačí nějaká odměna…špatné skutky za nehorázné odměny nechtějí a bojují proti nim…lid jde za vámi 🙂 možná jsem hlupák…ono se to asi bude obracet proti mě…no co už. Nerozumím politice a ani právům. jen poslouchám a nestačím se už divit tomu co slyším a čtu 😦

       • Tak to se vám Davide omlouvám, já jsem si myslel, že když policisty tak bráníte, tak že jste jeden znich. Navíc jste mne, asi nepochopil. Já nemám v úmyslu obsazovat policejní stanice, uřady atd. Ale jsem pro to, aby v tomto státě byli odstaveni a to myslím doslova lidi, kteří se dostali k moci různými způsoby. Hlavně podvodem a korupcí. Protestovat samozřejmě demonstrací, ale síliy a né prázdných slov. Tak, že na náměstích měst nic neřeší, několik desítek nespokojených občanů. Nevím jestli jste občanem ČR, ale já jsem zažil v roce1988 v Armenii v bývalém SSSR potestni stávku, které se denně účastnilo 1 000 000 občanů. To samé bylo v Azerbajdžánu. Tam to, ale přerostlo v krveprolití, protože se do konfliktu zamíchali ruská vojska. My by jsme si to měli vyřešit po našem. To znamená odchod těch špatných a nahradit je lidmi, kteří to myslí z občany poctivě a né je okrádat a strpčovat jim život. A kteří to nebudou chtít pochopit, tak jim trochu pomůžeme. Samozřejmě né z oken, ale dveřmi, ale oto rychleji. Myslím si, že těch nepravostí za 22 roků už nadělali, až nad hlavu. Tak ať si to jdu předvádět, někam jinam, kde jim to budou trpět. My už jich máme plné zuby. Tak že ještě jednou sori.

    • hele, tak pozor, kdo se bojí nesmí do lesa… strach je opak lásky a přesně to oni potřebují, abychom ho měli, a zase ztáhli ocas mezi nohy a tvrdě makali zadarmo a jen mezi kolegy je zase jenom pomlouvali … šla bych do toho i kdyby mě to mělo stát život… !!!! jde přeci o budoucnost našich dětí a jejich dětí !!!!!!!!!!!!

     • Tady přece nikdo netvrdí, že má strach.Jde o to pro koho to povstání chceme realizovat.Člověk, který všechno sepsal se do dnešního dne nepředstavil,ani jinak nevysvětlil co se po povstání bude dít. To znamená pro mě,že je to pouze nápad. A co dál.Holešovská výzva ta je pase. Tam chtějí převrat sami pro sebe. To by dopadlo obdobně, jako v roce1989. Chceme si v první řadě polepšit a né spadnout, do většího problému než je zde dnes. Tak že otázka zní, kdo vede lidové povstání připravované na 3.3.2012 pod názvem Do zbraně!!! Lide Český!!! Jsem pro povstání, ale které povede k lepším zítřkům pro nás pro všechny a né opět pro jednotlivce, jak to bylo doposud. Už těch nespravedlností máme, až nad hlavu.

      • Tak jo…nejsem žádnej vůdce…ani jsem si to nevymyslel…našel jsem to náhodou…a nemám z toho moc dobrej pocit, protože asi umřu……..nehodlám už ale poslouchat jak je všechno špatné atd. sebrali jste mi vojnu,zkurv*** všechno tak, že ničemu nerozumím…říkáte krást se nemá a děláte to…a když mi někdo celej život dělá ze života guláš, tak nemůžu být normální člověk…proto jsem magor co třeba chcípne…jen aby jsem měl klid…jestli tohle chcete…tak nemáte právo na život!!!!…nemáte právo mít práva…nejsem vůdce…….to co předvádíte jsem přehlížel protože jsem totálně znechucen tím…že budu makat do konce života a nemám nárok na pořádnej důchod…a VY??????…….musel bych použít hodně moc sprostejch slov…….abych to PŘESNĚ VYSTIHL!…přeju vám mít se jako já…mám jedny rifle a důchodové spoření????…….tak na to fakt nemám…diky drahému nájmu…drahému jídlu a pití….a směšně nízkému platu za těžkou práci (za kterou berou u našich sousedů min. dvakrát větší plat než tady)

       • Davide čtu ve tvých řádcích, jak jsi znechucen z celého systému, který nám tu předvádí všechny strany po roce 1989. Ale chci se tě zeptat, ty si myslíš, že jsi na tom zle jen ty osobně.Tak to si nemysli a nemyslím si to ani já.Takových lidí, kteří měly ambice v životě něco dokázat, jsou sta tisíce dokonce možná i milióny. A to né jen v Česku. Myslím si ale, že není všem dnům konec a že lidé přehodnotí všechny kroky vlád, které uskutečnily za 22 roků. No a naskýtá se obrovská příležitost všechno změnit a začít od začátku znovu. Můj názor je, že od začátku se musí nastavit úplně jiné parametry, jak dosud.To znamená začít právem občanu a od toho odvíjet všechno ostatní. A né jako po sametové revoluci,kde dostali zelenou všichni šmejdi, kteří se nacházeli na území české republiky a kteří sem nalezli z ciziny jako ne úspěšní na západním trhu. Navíc si musíme uvědomit, že těch lidí,kteří to s občany ČR nikdy nemysleli poctivě je dost velké množství. Stačilo se podívat na televizi 16.2.2012 na pořad“Máte slovo“ paní Jílkové. Tam vystupoval p. president obchod. řetězců a když jsem ho chvíli poslouchal. tak bych ho přerazil. Vůbec mu na občanech České rep. nezáleží zajímá ho jen zisk. A tak to je s právem, zaměstnanost a tak dále. Nevím kolik vám je let, ale na Letné v roce1990 naše občany přesvědčovala vládní klika, která se dostala k moci, jak naše občany komunisti 40 let okrádali a to né jen na platech. A po 22 letech jsme na tom 1000 krát hůř a co na to občané. Někteří ještě dneska tvrdí, že za to můžou komunisti vy tomu věříte? Já tedy ne! Tak si myslím, že je na čase začít něco dělat s vládou.

        • nejsem sobeckej parchant a ani žádnej rozmazlenej pablb…co mu tatínek utíral prdel do jeho plnoletosti…(jsem ,,jen“ občan tohohle státu)….je mi 20 let…..takže co se dělo v 1990 mi nějak uniklo…..chci jen stát….kde zloděj bručí v base bez nároku na využití svých ukradených peněz…každej bastard když ho chytnou tak si může zaplatit svobodu….z kradených peněz…nebo z pěněz co vydělali lidi díky tomu že kradl a platil………..a toho je spousta………už mě nezajímá nic…..zabil bych se…..a smutné je na tom to…že já za to nemůžu…já nemám hříchy…já se smrti nebojím…a nepotřebuju krást a mýt něco, co druhý ne…….každý by měl mít možnost dosáhnout na vše………a co je to za život když si můžu koupit jen chleba a vodu…..a soused si utírá prdel tisícovkami??????????…..já nechci být vysokoškolák…chci být pracant…čestný občan…a občas si vyhodit z kopýtka….to chci tak moc???????…řekněte, že jo a fakt se zabiju!!!…no vlastně ne….ale bude mi mizerně a budu mít chuť zabít…

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s